METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR

 

Document elaborat in cadrul proiectului Garanții pentru TINEri!

POSDRU/126/5.1/S/139512

Consilier tehnic – Comșa Dtru. Radu

Versiunea 2.1

Octombrie 2014

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR

Contract: POSDRU 126/5.1/S/139512

 

persoanelor participante la activitate de consultanța și asistență pentru implementarea unei idei de afaceri

în cadrul proiectului Garanții pentru TINEri!”

 

1.    Preambul

Proiectul Garanții pentru TINEri!” POSDRU 126/5.1/S/139512, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (APTIR) și Blocul Național Sindical (BNS), este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 5, domeniul major de intervenție 5.1.

Din punct de vedere al cadrului legislativ și instituțional, proiectul Garanții pentru TINEri!”  se desfășoară ca urmare a adoptării de către Guvernul României a Memorandumului privind implementarea unei scheme-pilot de tip „Garanţii pentru tineri”, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii. Potrivit acestui act, conceptul de „garanţie pentru tineri” se referă la situaţia în care tinerilor li se asigură, în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ formal, o ofertă de bună calitate pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru continuarea educaţiei, intrarea în ucenicie sau pentru efectuarea unui stagiu. Schemele de „Garanţii pentru tineri” vizează prevenirea abandonării timpurii a şcolii, creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă şi eliminarea barierelor practice din calea obţinerii unui loc de muncă.

Ca atare, proiectul reprezintă o schemă-pilot, a cărei implementare va permite și identificarea unui set eficient de măsuri, adaptat specificului naţional, pe baza căruia se va proiecta schema de garanţii pentru tineri 2014-2020. Acest fapt implică necesitatea unei abordări flexibile a activităților, inclusiv din perspectiva comunicării către publicul țintă specific, publicul general și cel instituțional.

Obiectivul general al proiectului constă în operaționalizarea unei Scheme de Garanții pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat și care nu dețin un loc de munca, situați la nivelul regiunilor de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est, în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului presupune acordarea de servicii de consultanță și asistență care vor include servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță, astfel încât tinerii ce vor beneficia de acestea să își pună în practică ideea de afaceri. 44 de tineri cu cele mai bune idei de afaceri vor primi premii în bani în vederea deschiderii firmei.

A.6. Program de consultanță, asistență și formare profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea de afaceri (L6- L17). Toți cei 3 parteneri se vor autoriza ANC în vederea furnizării cursului ,,Dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale.,, Vor fi susținute 22 stagii de curs (câte 1 stagiu/Centru), pentru un număr de 594 de membri ai grupului țintă (selectați din participanții la activitatea A.4.). Ulterior absolvirii cursului, cursanți certificați vor beneficia de servicii de consultanță și asistență care vor include servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță, astfel încât să își pună în practică ideea de afaceri.

Obiectivul metodologiei

Obiectivul principal al prezentei metodologii este asigurarea cadrului adecvat de evaluare a planurilor de afaceri realizate de participanţii la activitatea de consultanță din cadrul proiectului şi realizarea selecţiei celor 10 de planuri de afaceri ce vor fi premiate de Partenerul 3. 

Prezenta metodologie se adresează tuturor participanţilor la activitatea de consultanță şi va fi pusă la dispoziţia celor implicați în această activitate.

3. Criterii de calificare

Pentru participarea la cursurile de ......... se califică acei membri ai grupului țintă care întrunesc următoarele criterii:

à Au fost parcurse toate etapele de consiliere prevăzute în Metodologia de consiliere antreprenoriala;

à Au foct completate toate documentele stabilite prin Metodologia de consiliere antreprenoriala;

à Planul de afaceri este evaluat de către echipa de consilieri, și a întrunit punctajul minim de calificare;

3. Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare din prezenta metodologie au fost elaborate având la bază metodologia de consultanță elaborată în cadrul prezentului proiect.

Evaluarea planurilor de afaceri depuse de către participanţii la activitatea de consultanță se realizează de către Comisia de evaluare desemnată de către Responsabilul de proiect din partea Partenerului 3.

Comisia de evaluare a .planurilor de afaceri, va verifica depunerea în termen a acestora, conformitatea şi îndeplinirea criteriilor minime pentru calificarea la următoarea etapă.

Punctajul se acordă după cum urmează:

       I.            Activitatea avută în vedere / 20 pct.

    II.            Descrierea ideii de afacere și a proiectului / 30 pct.

 III.            Studiul de marketing / 20 pct.

 IV.            Resursele umane ale afacerii / 20 pct.

    V.            Resursele financiare necesare pentru afacere / 10 pct.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru calificare este de 60 de puncte.

 

Punctajul acordat fiecărui criteriu este diferenţiat în raport cu semnificaţia practică a fiecăruia dintre acestea. Punctajul cuprinde valori maxime pentru fiecare secţiune în parte.

Pentru fiecare criteriu mai sunt menționat sunt acordate punctaje după cum urmează:

  • 0 puncte – în situaţia lipsei totale a informaţiilor solicitate;
  • Punctaj intermediar – informaţiile solicitate sunt indicate, precizate, dar sunt mai mult sau mai puţin, incomplete;
  • Punctaj maxim – informaţiile solicitate sunt menţionate corect şi complet, cu suficiente detalii.

Comisia de evaluare va acorda punctajul respectând următoarele criterii de acordare:

Criteriu

Punctaj maxim / criteriu principal

Punctaj parțial

Reper de acordare a punctajului parțial

I. Activitatea avută în vedere

Tipul de activitate avut în vedere

20

5

Comerț

8

Servicii

10

Producție

Descrierea domeniului de activitate

0

Nu este identificat și descris

5

Este identificat, dar descris incomplet

10

Este identificat, descris clar, sunt enumerate elementele cheie

II. Descrierea ideii de afacere și a proiectului

Inovatie si/sau noi tehnologii in ideea de afacere

30

0

Nu este cazul

5

Parțial novație și/sau tehnologii noi

10

Nivel ridicat de inovație și/sau noi tehnologii

Acurateţea planului financiar al afacerii

0

Lipsa acuratețe în descriere

5

Nivel redus de acuratețe

10

Nivel ridicat de acuratețe

Calitatea formulării obiectivelor planului de afaceri

0

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

5

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

10

Sunt descrise complet și clar;

III. Studiul de marketing

Calitatea descrierii produselor/serviciilor sau bunurilor afacerii

20

0

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

5

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

10

Sunt descrise complet și clar;

Calitatea descrierii pieţei si a strategiei de marketing

0

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

5

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

10

Sunt descrise complet și clar;

IV. Resursele umane ale afacerii

Creatorul

20

0

Nu are niciun fel experienta in domeniu

5

Are experienta mica in domeniu

10

Are experienta  in domeniu

Numărul de locuri de muncă create

5

Se crează un singur loc de muncă (al creatorului)

8

Se crează înca un loc de muncă (pe lângă cel al creatorului)

10

Sunt create mai multe locuri de muncă

V. Resursele necesare pentru afacere

Calitatea descrierii investiţiei propuse prin planul de afacere

10

0

Nu este descrisă sau este descrisă impropriu

5

Este descrisă parţial și / sau relativ neclar

10

Este descrisă complet și clar;

Total  punctaj (max. posibil)

100

 

 

Punctajul minim de calificare pentru obținerea unui premiu este de 60 de puncte.

à Acest punctaj minim necesar a fost calculat la valori medii și minime în ce privește activitatea avută în vedere, inovație și/sau noi tehnologii, resurse umane și alte resurse necesare afacerii, respectiv limite maxime în ce privește acuratețea planului financiar, calitatea formulării obiectivelor sau calitatea descrierii produselor și serviciilor

à Astfel a fost obtinut un punctaj minim necesar, sub a carui limita planul de afacere poate fi apreciat ca fiind nefiabil, deci nu mai întrunește condițiile de premiere.

 

2.    Comisia de evaluare – constituire si atributii

 

Comisia de evaluare va fi alcatuită din reprezentanți ai partenerului 3 - responsabili de evaluarea planurilor de afacere - experţi pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului, după cum urmează:

ü  Preşedintele comisiei de evaluare – Responsabil financiar din partea Partenerului 3;

ü  Membri evaluatori – consilier tehnic și consilier financiar;

ü  Secretarul comisiei de evaluare – o persoană desemnată de Responsabilul de proiect din partea Partenerului 3.

Comisia de evaluare este numită prin decizie dePartenerul 3.

Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţie va semna o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate.

Preşedintele comisiei – răspunde de coordonarea întregului proces de selecţie şi de asigurarea

imparţialităţii şi transparenţei acestui process.

Secretarul comisiei – răspunde de desfăşurarea tuturor sarcinilor administrative de înaintea, pe parcursul şi după desfăşurarea procesului de evaluare. Acestea vor include:

ü  Distribuirea şi colectarea declaraţiilor de imparţialitate şi confidenţialitate;

ü  Punerea la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare a grilelor de evaluare şi a planurilor de afaceri depuse spre evaluare;

ü  Redactarea raportului final cu privire la rezultatele evaluării;

ü  Transmiterea raportului evaluării în atenţia echipei de management a proiectului „Garanții pentru TINEri!”.

ü  Publicarea rezultatelor evaluării şi a numelui participanţilor selectaţi pentru etapa următoare a cursurilor de formare.

Membrii comisiei de evaluare, sunt responsabili pentru evaluarea planurilor de afaceri și au următoarele atribuții:

ü  Verifică planurile de afaceri primite în conformitate cu Formularul Standard Plan de Afacere (Anexa 2);

ü  Evaluează gradul de îndeplinire a criteriilor de calificare și evaluare şi completează grila de evaluare aferentă fiecărui plan, conform grilei de evaluare (Anexa 3).

ü  Calculează punctajele totale și stabilesc ierarhia participanților la procesul de evaluare.

Întreaga procedură de evaluare se va consemna în Raportul de Evaluare care trebuie semnat de preşedintele comisiei, secretarul comisiei şi toţi membrii evaluatori.

3.    Organizarea si desfasurarea evaluarii

Evaluarea se realizează în trei etape:

ETAPA Icalificarea; se realizează de către consultantul tehnic; se realizează evaluarea aptitudinilor antreprenoriale pentru fiecare persoană în parte.

ETAPA a II-aevaluarea modului de respectare a regulilor de elaborare a planurilor de afaceri; este o evaluare complementară calificării; se realizează centralizat printr-o singură echipa de evaluatori formata din consultantul tehnic și consultantul financiar; este necesară pentru a exista siguranța unei abordări unitare a regulior de elaborare a planurilor de afaceri.

Etapa a II-a se incheie cu următoarele rezultate:

à un pachet de planuri de afaceri în format fizic (hard-copy / hârtie) și în format electronic.

Se va constitui un Registru al tuturor celor înscriși în concursul de premiere.

ETAPA a III-aevaluarea finală:

à totalul planurilor de afaceri sunt evaluate, unitar, de către o singură comisie de evaluare;

à evaluarea se realizează conform prezentei metodologii de evaluare;

à Comisia de evaluare se constituie și funcționează conform prezentei metodologii, membrii comsiei fiind numiți prin decizia Responsabilului de proiect din partea Partenerului 3;

à Consultantul tehnic și financiar acordă puncte, conform prezentei metodologii;

à Președintele Comisiei asigură corectitudinea procedurii de evaluare și acordă puncte doar în situațiile în care între punctajele acordate de cei doi consultanți există diferențe mai mari de 2 puncte; în aceste cazuri, punctajul final se calculează drept medie a celor trei punctaje individuale;

à În cazurile în care între punctajele acordate de catre consultanți nu există diferențe mai mari de 2 puncte, punctajul se calculează ca medie a celor două punctaje individuale;

à Totodată, președintele comisiei de evaluare re-evaluează și hotărește punctajul pentru lucrările aflate în imediata apropiere a liniei de demarcație între câștigători și restul participanților, în situațiile în care diferențele dintre punctaje sunt mai mici de un punct;

à Punctajul se înscrie în Registrul unic de evaluare;

à În situatia în care, unul sau mai multe premii nu pot fi acordate datorită situării planurilor de afaceri aflate în pozitii câștigătoare ale ierarhiei sub pragul de calitate minim (minim 60 de puncte), în această situație, premiile pot fi redistribuite pentru o sesiune următoare de premiere, redistribuirea este aprobată de către echipa de proiect;

à Comisia de evaluare asigură evaluarea planurilor de afaceri în așa fel încât demarcația prin punctaj să fie cât mai clară cu putință;

à Operațiile tehnice sunt asigurate de secretarul comisiei;

Condiții tehnice pentru realizarea evaluării în etapa III-a:

à planurile de afaceri devin anonime, fiind ascunse elementele de identificare ale persoanei;

à planurile de afaceri primesc, în ordine alfabetică, un număr unic de înregistrare; numerele se acordă de 1 la N, și se înscriu, vizibil pe prima pagina a fiecarui plan de afaceri;

à punctajul rezultat din evaluarea din etapa III este asociat, într-un raport de evaluare, fiecărui cod numeric;

à în final, dupa validarea evaluării, punctajele sunt asociate identităților nominale și se realizează ierarhia individuală a câștigătorilor competiției planurilor de afaceri.

ETAPA IV - anunțarea câștigătorilor

Autorii celor 10 de planuri de afaceri selectate vor fi anunțați prin intermediul platformei proiectului.

Lista cuprinzând planurilor selectate (denumirea planului si al persoanei care a pregătit planul de afacere) pentru acordarea premiilor, punctajul obținut, cuantumul premiului acordat, vor fi publicate pe platforma proiectului ”Garanții pentru TINEri!” în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data predării acestora de către Comisie.

Primele 3 planuri de afacere din sesiune de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut sunt declarate câștigătoare. În cazul în care se constată că, în termenele corespunzătoare, persoanele declarate câștigătoare nu îndeplinesc condițiile la care s-au angajat la momentul înscrierii în competitie, atunci comisia are posibilitatea de a declara câștigator, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, următorul plan de afacere din lista de rezervă.

4.    Dispoziții finale

Fiecare faza de evaluare de planuri de afaceri va fi anunțată pe platforma proiectului cu cel puțin 30 zile înainte de demararea acesteia.

Rezultatele fiecărei etape de evaluare a planurilor de afaceri se publică pe platforma proiectului în termen de         zile de la întocmirea procesului verbal de evaluare intermediară/finală.

Posibilități de contestare a rezultatului evaluării:

ü  Rezultatul evaluării planurilor de afaceri poate fi contestat, prin solicitarea unei re-evaluări;

ü  Contestațiile pot fi depuse, în format hârtie, direct la sediul Partenerului 3 (Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, sector 3), după următorul program: 09.00 – 17.00 sau electronic, la adresa de mail bns@bns.ro ;

ü  În situația contestațiilor depuse electronic, sunt necesare și obligatorii: completarea solicitării pe hârtie, existența semnăturii, scanarea solicitării de re-evaluare și expedierea acesteia în atașament);

ü  În principiu, solicitarea de re-evaluare are următorul conținut: ”Subsemnatul…….., participant la proiectul “Garanții pentru TINEri!”, având planul de afaceri evaluat cu punctajul…., vă rog să primiți solicitarea de re-evaluare a planului de afaceri. Datele mele de contact sunt: tel………..; e-mail……….Data………….Semnatura olografă………”.

ü  Contestațiile se depun în cel mult trei zile (72 de ore) da la data și ora postării pe platforma proiectului a rezutatelor competiției;

ü  Contestațiile sunt considerate depuse doar dacă solicitantul primește, pe adresa personală de e-mail, confirmarea primirii, la sediul proiectului, a contestației expediate;

ü  Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare;

ü  Contestațiile sunt soluționate de către o singură comisie, formată din trei membri, care nu au făcut parte din comisia de evaluare;

ü  Rezutatetele re-evaluării în urma contestațiilor sunt anunțate, pe platforma proiectului, în cel mult șapte zile de la expirarea termenului de depunere;

ü  Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia Responsabilului de proiect din partea Partenerului 3;

5.    Anexe

Anexa 1          Cerere inscriere in concurs cu premii

Anexa 2          Raport validare planuri de afacere eligibile pentru premiere

Anexa 3          Plan de Afacere

Anexa 4          Declarație de confidentialitate si impartialitate – comisia de evaluare

Anexa 5          Grila de evaluare

Anexa 6          Raport privind rezultatele procesului de evaluare

Anexa 7          Decizie acordare premiu

Anexa 8          Formular de informare antreprenori – rezultat evaluare planuri afacere 

Cateva detalii :

Etapa

Criterii / Observatii

Documente

Asociate / Responsabili

Calificare pentru etapa de acordare premii

·      Chestionarele subsumate Metodologiei de consiliere antreprenoriala -  completate in totalitate

·      Plan de afacere  - completat in intregime

·      Candidatul s-a implicat in activitate si a fost cooperant

·      Dosarul afacerii / Echipa C.A.

·      Raport de validare a planurilor de afacere ce vor intra in evaluare / Echipa C. A.

Constituire comisie de acordare a premiilor (C

·      Se constituie comisia de evaluiarea a planurilor de afacere

·      Componenta comisiei :

o  Presedinte (1)

o  Secretar (1)

o  Membrii (2)

·      Decizie constituire / Coordonator activitati partener sau MP

Evaluarea planului de afacere -Model potential de criterii de evaluare

 

·      Domeniul de activitate

·      Creare de locuri de munca

·      Inovatia  la nivel de idee in planul de afacere propus (identitatea si caracteristicile produsului / serviciului propus)

·      Acurateţea planului financiar al afacerii

·      Calitatea formulării obiectivelor planului de afaceri

·      Calitatea descrierii produselor/serviciilor sau bunurilor afacerii

·      Calitatea descrierii pieţei si a strategiei de marketing

·      Calitatea descrierii investiţiei propuse prin planul de afacere / Ponderea investitiilor

·      Utilizare noi tehnologii

·      Schema de finantare

·      Fisa de punctaj a planului de afacere / Comisie

Raport de evaluare

·      Se elaboreaza dupa evaluarea planurilor de afacere validate pentru premiere si dupa evaluarea lor pe baza fiselor de evaluare

·      Raport + anexe (fise evaluare) / Comisia premiere

Acordarea premiilor

·      Premiile se acorda în bani, dupa constituirea juridică a firmei

·      10 premii în Anul 1 de implementare a proiectului

·      6 premii în Anul 2 de implementare a proiectului

·      Premiile sunt în valoare de 1000 lei /  persoana

·     Formular standard de informare a tinerilor antreprenori – rezultat evaluare planuri afacere

·    Decizie acordare premiu(i) / Coordonator activitati partener sau MP

·    Ordin de plata 


Anexa 1

CERERE

înscriere în concurs

 

Subsemnatul(a) .................................................................................………….......…………, fiica lui …...........……………..….......... şi a ………………………........... născut(ă) la data de ……………………………….., domiciliată în localitatea …………………..……………………….., str. ……………………………………, nr. …………, bl. …………, etaj …………, ap. …………, judeţul ……………………..……., identificat(ă) cu CI/BI seria……… nr…………………….., eliberată de: ..................………..…………… la data de.................................... cod numeric personal .....………………………………………., telefon...................................., adresa de email: ............................................................., solicit înscrierea la concursul pentru iniţiative antreprenoriale organizat în cadrul proiectului Garanții pentru TINEri! - POSDRU/126/5.1/S/139512

 

Data …………………………….                                             Semnătura …………………………….

 

Anexa 2

RAPORT

validare planuri de afacere eligibile pentru premiere

 

#

Numele si prenumele întreprinzatorului

Cerere de inscriere

Chestionare antreprenoriale

Implicare și cooperare

Dovada inregistrarii afacerii la Reg.  comerțului

Validat pentru concurs antrepre-norial

Interese antreprenoriale / Punctaj

Potențial antreprenorial / Punctaj

Pregătirea ideii de afacere / Punctaj

Pregătirea ideii de afacere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: …… / …… / …………

 

Consilier tehnic                                                                   Consilier financiar

Radu Comșa                                                                          Steluța Enache

 

Anexa 3

PLAN DE AFACERE

 

Planul afacerii mele

Nr. dosar

 

Data

 

 

·         Acest document este destinat realizării unui tablou complet al afacerii pe care vrei să o dezvolți și include o serie de informații cheie legate de ideea de afacere și în ceea ce privește proiectul tău (din punct de vedere al obiectivelor, al pieței și produsului, al proiecțiilor financiare etc.

·         Chiar dacă uneori ți se va părea că sunt prea multe detalii, te asigurăm că sunt informații extrem de utile pentru a realiza un proiect clar – ceea ce este în interesul tău

·         Te rugăm să completezi cu atenție fiecare rubrică și să ne dai toate detaliile  acolo unde este cazul.

·         Completarea acestui formular nu generează niciun fel de obligații directe pentru tine.

Întreprinzătorul

 

  Înscrie numele și prenumele tău (complet).

  Completează citeț adresa ta de email.

  Completează telefonul  - numărul de telefon folosit de obicei.

  Completează adresa unde locuiești, inclusiv județul.

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

e-Mail

 

Telefon

 

Județul

 

 

Activitatea avută în vedere

 

  Înscrie obiectul de activitate avut ȋn vedere, sectorul de activitate corespunzător,  domeniul și codul CAEN căruia ȋi corespunde (vezi Anexa … Coduri CAEN).

  Inscrieți forma juridică de organizare avută în vedere pentru constituire (vezi Fisa 6)

  Înscrieți cifra de afaceri prognozată (așa cum reiese din estimările financiare componente ale acestui document).

Denumirea

 

Obiectul de activitate

 

Sectorul de activitate

Producție        Servicii       Comerț și altele

Domeniu CAEN

 

Cod(uri) CAEN

 

Forma juridică

P.F.A.  I.I.  I.F.  S.R.L.  S.R.L.-D.  

Localizare

Mediul urban            Mediul rural

 

Descrierea ideii de afacere și a proiectului

 

Ideea ta de afacere

 

  Descrie pe scurt  afacerea ta, de ce vrei să o realizezi.

  Detaliază activitatea principală pe care vrei să o desfășori, factorii relevanţi pentru afacerea ta (de ex: noutate, localizare,  experienţele tale anterioare, dacă este cazul etc.).

  Explică ce avantaje are ideea ta de afacere și argumentează.

  Care sunt riscurile în cazul începerii activității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele afacerii

  Menţionează  obiectivele specifice urmărite prin realizarea afacerii, eventual și obiectivul general (dacă acesta poate fi cuantificat)

  Obiectivele specifice trebuie să reflecte rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului.

  Obiectivele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-  Precise - să identifice exact ceea ce doreşti să realizezi,

-  cuantificabile  - să aibă un caracter concret și să poată fi măsurate,

-  realizabile – obiectivele nu trebuie

să fie prea ambiţioase,deci să nu fie obiective cu şanse mici de a fi atinse.

-  realiste – să corespundă resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp, de competență antreprenorial-managerială etc.

-  reperabile în timp – să aibă termene atașate, repere de timp când obiectivele avute în vedere vor fi atinse?

  Atenție !!! Nu confunda obiectivele proiectului cu activităţile proiectului! De exemplu „Achiziţia echipamentului X” nu poate fi obiectivul proiectului, ci o activitate/acţiune).

  În schimb, creşterea producţiei /  productivităţii cu 10%, în termen de 12 luni de la lansarea activității, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului, același lucru este valabil dacă se are în vedere creșterea vânzărilor sau cifrei de afaceri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aceste obiective sunt obligatorii de cifrat

  Dacă mai aveți și alte obiective le puteți detalia la secțiunea precedentă

Obiective  cuantificabile  (Indicatori de performanță)

U.M.

Anul 1

Anul 2

Cifra de afaceri

Lei

 

 

Profit

Lei

 

 

Număr salariați (după caz)

Număr persoane

 

 

 

Studiul de marketing

 

Produsul / Serviciul

  Descrie fizic produsul / serviciul, caracteristicile sale tehnice, performanţele şi mai ales utilizarea sau utilitatea sa (care este nevoia căreia îi răspunde;

  Arătă diferitele caracteristici ale serviciului sau produsului ;

  Dacă sunt mai multe servicii sau produse, dă detaliile pentru cele mai importante / relevante ;

 

 

Piața

  Răspunde întrebării din partea dreaptă.

  Cât de mare estimezi că va fi piața afacerii tale?

Locală  Județeană  Regională  Alta  precizează ……………………

  Care sunt tendințele în piața ta potențială ?

În creștere          Stagnează             În scădere

Explică de ce:

 

 

 

 

 

  Care este piaţa ţintă pe care o urmărești?

  Ce procent vei deţine din această piaţă?       

  Descrie schimbările care crezi că vor avea loc pe piaţă şi cum anume vei reuși să adaptezi afacerea ta la aceste schimbări:

ü Va crește cererea ?

ü Va crește concurența ?

ü Sunt anticipate schimbări de legislație care vor afecta afacerea?

ü Ce alţi factori care pot influenţa piaţa ai în vedere?

 

 

Concurența

  Enumeră punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurenţei.

Puncte forte

Puncte slabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul tău de piaţă?

  Prin ce te deosebești de concurenţă?

  În cazul în care ai puncte slabe (comparativ cu realizările concurenței) ce faci pentru a-ți îmbunătăţi situația?

  Cum se compară preţurile avute în vedere pentru produsele / serviciile tale faţă de cele ale concurenţei?

 

 

 

  Enumeră  principalele firme concurente (dacă este cazul).

Denumire

Produs / Serviciu principal

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorii

Răspunde îmtrebărilor din partea dreaptă

 

 

 

 

  Aveţi contacte privilegiate cu aceşti furnizori?

Da                        Nu

  Termenul de plată mediu către furnizorii tăi este de:

………………………………………….

  Intenţionezi să constitui un stoc iniţial de produse / materii prime / materiale?

 

Da                        Nu

  Dacă ai contacte speciale sau privilegiate cu furnizorii potențiali, explică în ce constau ele.

  În cazul constituirii unui stoc inițial:

ü    precizează natura acestui stoc (din ce va fi constituit) ;

ü   suma necesară pentru acest stoc ;

ü   care sunt condiţiile  finanţare (modalități și termene de plată etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enumeră  potențialii furnizori.

Denumire

Ce furnizează ?

Condiții de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cererea / Clienții

  Răspunde îmtrebărilor din partea dreaptă.

  Cum vei vinde produsele / serviciile tale ? (poți bifa ambele variante)

                               En-detail                      En-gros

  Cărui tip de clientelă te adresezi şi cum se repartizează procentual diferitele tipuri de clienți în piața ta? (procentajele însumate trebuie să ajungă la 100%)

            ü Particulari   ..... %                   ü Întreprinderi ......%

            ü Instituţii publice ......%           ü Altele (precizează) ......%

  Cunoşti volumul şi evoluţia cererii pe segmentul unde vrei să dezvolți afacerea?

Da                        Nu

  Cunoşti obiceiurile de consum ale clienților şi ce aşteptări au ei?         

  Da                         Nu

  Ai deja contacte cu potenţialii tăi clienţi?                                                  

  Da                         Nu   

  Ce alte puncte mai consideraţi importante în legătură cu cererea ?

  Ce profil au clienții tăi, care sunt principalele lor carecteristici ?

  În cazul clienților particulari – care este categoria(iile) de vârstă căreia / cărora te adresezi? Cum sunt repartizați geografic ȋn raport cu poziționarea afacerii tale ?

  În cazul întreprinderilor – ce tip de întreprinderi sunt cele care ar putea să ți se adreseze ? Cum sunt distribuite geografic ?

   În cazul instituțiilor  – ce tip de instituție ar putea deveni clientul tău ? Unde sunt poziționate geografic ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul juridic

 

Forma juridică de organizare a viitoarei afaceri

  Ce forma de organizare juridică ai în vedere?

  Argumentează alegerea făcută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursele necesare pentru afacere

 

Resurse umane

   Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, planul de resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire).

   Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii, pe activităţi desfăşurate.

   Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre  întreprinzătorii tineri  va influenţa în mod pozitiv evoluţia  microîntreprinderii.

   Care sunt/vor fi responsabilităţile întreprinzătorilor tineri (responsabilităţile fiecărui întreprinzător tânăr pentru noua activitate/noul produs.

 

  Numărul de persoane care vor lucra în întreprindere în afară de creator:

 

 

La început [­­___]                 La sfîrşitul Anului (exerciţiului) 1  [­­___]

 

 

  Care sunt / vor fi responsabilităţile tale ?

 

ü De management / gestiune a afacerii

 

 

 

 

 

 

 

ü De producție- legat de noua activitate ( produs / serviciu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enumeră funcțiile (pozițiile) pe care le presupune afacerea ta.

  Indică modul în care se poate face recrutare acestor persoane și /sau de unde pot fi ei recrutați (de ex. sunt membri ai familiei sau provin din activități similare din zonă sau ȋn localitatea unde se devoltă afacerea există forță de muncă pregătită și neocupată urmare a unor procese de restructurare etc.).

Funcții

Modalități de recrutare

Remunerații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enumeră activitățile generice pe care afacerea ta le presupune (de ex. vânzare, depozitare, fabricația …, coafură etc.)

  Indică numărul de salariați pentru fiecare dintre aceste activități distincte și pregatirea profesională minim necesară (de ex. pentru vânzare” (post vânzător) este necesar curs lucrător comercial ”

Activitate

Numar salariați

Pregătirea

profesională necesară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse tehnico-materiale / Spații de lucru

  Completează informațiile cerute și răspunde întrebărilor din partea dreaptă.

  Detaliază caracteristicile căutate pentru spațiile de lucru (suprafețe, compartimentare, facilități disponibile, utilități necesare etc.).

 

  Spațiile de lucru (clădirile) de care am nevoie (explică):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Suprafața totală de care am nevoie este de ........ ?

 

  În ce condiții vei putea prelua spațiile de lucru necesare?

Achiționare       Contract de închiriere       Sunt proprietar

La achiziție, preţul de achiziţie este ............... lei

La inchiriere, chiria anuală este       ............... lei

 

Echipamente tehnice și materiale

 

  Enumeră dotările și  echipamentele utilizate pentru implementarea proiectului.

 

 

 

 

 

  Indică materialele de care ai nevoie în derularea afecerii și explică de ce sunt necesare.

 

  Ce mijloace de producție ai în vedere? (dotări, echipamente tehnice, mașini, unelte, scule, instrumente – indică dacă sunt echipamente noi sau de ocazie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De ce materiale ai nevoie? (materii primei - de ex. lemn brut, apa, ciment, faina etc. și materialeii, de ex. profile și prefabricate din lemn, metal, produse alimentare de bază etc. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iMateria primă constituie substanța principală care intră în componența produsului finit, în care se regăsește  total sau parțial în forma  ei inițială sau transformată

iiProduse prime, semifinite sau auxiliare care servesc la producerea unor articole în diferite ramuri sau la realizarea și livrarea unor servicii; pot fi consumabile, auxiliare sau de natura obiectelor de inventar etc.

Proiecții financiare

 

PLAN DE FINANTARE

 

mii lei

mii lei

 

 

 

mii lei

ANUL 1

ANUL 2

NECESAR

 

 

Imobilizari necorporale

0

 

Cheltuieli de stabilire

 

0

Altele ( licenta Office Small Business+licenta windows 98)

 

0

 

 

 

Imobilizari corporale

0

0

Amenajare si instalare

 

0

Materiale informatice

 

0

Mobilier

 

0

Masina

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Stoc initial

 

 

 

 

 

Imobilizari financiare

 

 

 

 

 

Necesarul de fond de rulment

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

TOTALUL NECESARULUI

0

0

 

 

 

RESURSE

 

 

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

Aportul creatorului de intreprindere

 

 

Aportul asociatului

 

 

 

 

 

Imprumuturi

 

 

Imprumut deja obtinut de la banca ……..

 

 

Imprumut familial

 

 

Imprumut in negociere cu banca ………

 

 

Alte imprumuturi

 

 

 

 

 

TOTALUL RESURSELOR

0

0

 

 

 

SOLD DE TREZORERIE

0

0

 

CONTUL DE REZULTATE PROGNOZAT

   

mii lei

 

EXERCITUL 1

EXERCITUL 2

VENITURI

Vinzari de produse finite sau de marfuri

 

 

Prestarii de servicii

 

 

Productie vinduta

 

 

Altele

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURILOR

0

0

CHELTUIELI

Achizitii

0

0

Cumpararea de marfuri sau de materii prime

 

 

Furnituri administative

 

 

Combustibil, energie, apa

 

 

Mobilier

 

0

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli externe

0

0

 

0

 

Intretinere si reparatii

 

 

Asigurari

 

 

Onorarii

 

 

Posta si telecom.

 

 

Publicitate

 

 

Transport si deplasari

 

 

Servicii bancare

 

 

Altele (amenajare spatiu + cheltuieli stabilire)

 

 

 

 

 

Impozite si taxe

0

0

Taxe diverse(licenta)

 

 

Altele (acorduri de functionare)

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

0

0

Remunerarea personalului

 

 

Cotizatii de personal angajator

 

 

Prelevare de la exploatant

 

 

Cotizatii sociale legate de exploatant

 

 

 

 

 

Cheltuieli financiare

 

0

Dobinzi la imprumuturi

 

 

Altele  (  imprumuturi)

 

 

 

 

 

Dotarea la amortizari si la provizioane

0

0

Dotarea la amortizari

 

 

Dotarea la provizioane

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELILOR

0

0

 

 

 

REZULTATUL CONTABIL INAINTE DE IMPOZIT

0

0

IMPOZIT PE VENIT

0

0

PROFIT NET

0

0

 

Anexa 4

 

DECLARAȚIE DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE

-comisia de evaluare-

 

Subsemnatul(a)..................................................membru în comisia de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul proiectului „Garanții pentru TINEri !” declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:

a) nu am calitatea de ruda de gradul I, II sau afin cu persoane care candidează în cadrul competiţiei cu planuri de afaceri;

b) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/planurilor de afaceri.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului candidaturilor/planurilor de afaceri evaluate, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către candidaţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

Înteleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile si penale.

                                                                        Nume şi prenume membru comisie,

                                                                                                                                                                                                                         ………………………….

                                                                        (semnătura)

 

Anexa 5

Grila de evaluare

Criteriu

Punctaj maxim / criteriu principal

Punctaj parțial

Reper de acordare a punctajului parțial

I. Activitatea avută în vedere

Tipul de activitate avut în vedere

 

 

Comerț

 

Servicii

 

Producție

Descrierea domeniului de activitate

 

Nu este identificat și descris

 

Este identificat, dar descris incomplet

 

Este identificat, descris clar, sunt enumerate elementele cheie

II. Descrierea ideii de afacere și a proiectului

Inovatie si/sau noi tehnologii in ideea de afacere

 

 

Nu este cazul

 

Parțial novație și/sau tehnologii noi

 

Nivel ridicat de inovație și/sau noi tehnologii

Acurateţea planului financiar al afacerii

 

Lipsa acuratețe în descriere

 

Nivel redus de acuratețe

 

Nivel ridicat de acuratețe

Calitatea formulării obiectivelor planului de afaceri

 

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

 

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

 

Sunt descrise complet și clar;

III. Studiul de marketing

Calitatea descrierii produselor/serviciilor sau bunurilor afacerii

 

 

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

 

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

 

Sunt descrise complet și clar;

Calitatea descrierii pieţei si a strategiei de marketing

 

Nu sunt descrise sau sunt descrise impropriu

 

Sunt descrise parţial și / sau relativ neclar

 

Sunt descrise complet și clar;

IV. Resursele umane ale afacerii

Creatorul

 

 

Nu are niciun fel experienta in domeniu

 

Are experienta mica in domeniu

 

Are experienta  in domeniu

Numărul de locuri de muncă create

 

Se crează un singur loc de muncă (al creatorului)

 

Se crează înca un loc de muncă (pe lângă cel al creatorului)

 

Sunt create mai multe locuri de muncă

V. Resursele necesare pentru afacere

Calitatea descrierii investiţiei propuse prin planul de afacere

 

 

Nu este descrisă sau este descrisă impropriu

 

Este descrisă parţial și / sau relativ neclar

 

Este descrisă complet și clar;

Total  punctaj

 

  

Anexa 6

RAPORT

privind rezultatele procesului de evaluare

Nr. …. din ……………….

 

Astăzi,      ...................................... comisia formata din:

 

Membru evaluator – consilier tehnic  ………………………………………………………..                  

Membru evaluator –consilier financiar ………………………….…………………………..

Secretarul comisiei de evaluare …………………………………...…………………………

Preşedinte  …………………………………………………………………………………….

Am procedat Ia analizarea dosarelor depuse în cadrul concursul pentru iniţiative antreprenoriale organizat în cadrul proiectului Garanții pentru TINEri! - POSDRU/126/5.1/S/139512

Comisia a constatat ca dosarele depuse întrunesc solicitate prin METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR (Proiect Garanții pentru TINEri! - POSDRU/126/5.1/S/139512).

Comisia a validat acordarea premiilor conform tabel de mai jos:

Pozitia obținuta în urma evaluării

Numele si prenumele întreprinzatorului

Criterii / Punctaje partiale*

Punctaj total obtinut

Activitatea avută în vedere

 

Descrierea ideii de afacere și a proiectului

 

Studiul de marketing

 

Resursele umane

 

Resursele necesare pentru afacere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cf. Fise individuale de punctaj anexate prezentului raport

Data: ……/……/…………

 

COMISIA DE EVALUARE

 

Membru evaluator – consilier tehnic                  Membru evaluator –consilier financiar

……………………………                                         ……………………………

 

Secretar

……………………………

 

Preşedinte

……………………………

 

Anexa 7

DECIZIE

Nr. ….. din ……………………

 

 

Art. 1.   Se acorda  dnei/ dlui   .................................................................................………….......…………, fiica lui …...........……………..….......... şi a ………………………........... născut(ă) la data de ……………………………….., domiciliată în localitatea …………………..……………………….., str. ……………………………………, nr. …………, bl. …………, etaj …………, ap. …………, judeţul ……………………..……., identificat(ă) cu CI/BI seria……… nr…………………….., eliberată de: ..................………..…………… la data de.................................... cod numeric personal .....……………………………………….,   înscrierea la concursul pentru iniţiative antreprenoriale organizat în cadrul proiectului Garanții pentru TINEri! - POSDRU/126/5.1/S/139512,  premiul in valoare de …… lei, (ne)impozabil.

 

Art. 2.   Premiul s-a acordat în baza Raportului nr. ….. din …………… de analiză a dosarelor și acordarea premiiilor semnat de Comisia pentru acordarea premiilor.

Art. 3. Prezenta Decizie va fi adusă la îndeplinire de ….

Data: ……/……/…………

 

Coordonator activități Partener 3

……………………………….

 

 

Anexa 8

FORMULAR DE INFORMARE ANTREPRENORI

-rezultat evaluare planuri afacere-

 

Stimata Doamna   / Stimate Domnule ……..

 

Prin prezenta va inștiintam cu privire la rezultatele concursului pentru iniţiative antreprenoriale organizat în cadrul proiectului Garanții pentru TINEri! - POSDRU/126/5.1/S/139512.

In um1a evaluarii planurilor de afacere realizat si a cererii de inscriere in concurs depusa, va facem cunoscute că rezultatul evaluarii se prezinta astfel:

Concurent (numele si prenumele)

 

Ideea de afacere

 

Valoarea punctajului obtinuta

Admis / Respins

 

Premiat / Nepremiat

 

           

In cazul in care va considerați  nedreptățit în evaluare, puteți formula  o contestație legata de evaluarea propriului dvs. plan de Afaceri în termen de 7 zile calendaristice de la primirea prezentei informări.

 

Data: ……/……/…………

 

Coordonator activități Partener 3

……………………………….