Planul De Implementare A Garanției Pentru Tineret 2016 - 2020

1. Context/Justificare

2. Implementarea  Garanției pentru Tineret  2016 - 2020 la nivel național

 

2.1. Formularea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret  2016 - 2020

 

2.2 Abordări de tip partenerial

 

Tabel 2.2: Organizații cheie care sprijină și participă la punerea în aplicare a Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2016 - 2020

Numele organizației

Tipul organizației

Nivel de responsabilitate

Rolul în implementarea Garanției pentru Tineret

Asigura succesul parteneriatelor

 

 

 

 

 

Blocul National Sindical

Organizație sindicală

Național/regional/

județean/local

-       Implicarea activă în implementarea și monitorizarea politicilor de tranziție de la școală la viața activă

-       Implicarea în implementarea politicilor de tineret și de ocupare a tinerilor

-       investitie în programe de educație, formare profesională și cursuri de calificare/recalificare/specializare;

-       implementarea de proiecte concrete în domeniul formării profesionale și de tranziție de la școală la viața activă

-       furnizarea de servicii de informare/consiliere în privința condițiilor de muncă, servicii de consultanță fiscală și juridică, instituțiilor care activează pe piața muncii, drepturile angajaților etc.

-       facilitarea accesului la microcreditare prin colaborarea cu instituții bancare și prin realizarea de scheme de global grant

-       implementarea de programe naționale ce vizează scheme de ucenicie, stagii de practică administrarea schemei de vouchere de formare profesională administrate în interesul tinerilor

-       menține legătură și asigura dialogul cu instituțiile publice centrale și locale în vederea reprezentării interesului tinerilor și asigurării tranziției de la școală la viața activă

-       se implică în monuitorizarea traseului profesional al tinerilor NEETS

-       se implică în realizarea de baze de date cu tinerii NEETS, asigurând inclusiv actualizarea periodică a acestor baze de date

 

participarea în Consiliul Economic și Social și în comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor de linie în vederea promovării de iniţiative şi modificări legislative cu impact asupra tranziției de la școală la viața activă precum și pentru creșterea calității procesului de reprezentare al tinerilor

 

colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea atingerii indicatorilor asumați prin intermediul strategiei EUROPA 2020

 

dezvoltă relații de colaborare cu instituții școlare, inspectorate școlare, AJOFM – uri și AJPIS –uri în vederea asigurării inserției profesionale a tinerilor

 

colaborează cu actorii interesați ai pieței muncii în vederea atingerii indicatorilor asumați în cadrul axei prioritare 1 și 2 din POCU 2014 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Intervenție și activare timpurie

 

Tabel 2.3: Reforme și inițiative cheie menite să asigure intervenția și activarea timpurie

Numele reformelor /inițiativelor

Obiective cheie[1]

Grup țintă

Scara

Numele și rolul organizației în ceea ce privește cooperarea dintre parteneri

Calendarul implementării

Costurile implementării, dacă este cazul

 

REFORME PLANIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

Proiect de lege pentru modificarea legii 279/2005 cu modificările și completările ulterioare

reglementarea posibilității intervenției partenerilor sociali în administrarea si organizarea de stagii de ucenicie

 

posibilitatea organizarii de stagii de ucenicie fara interventia exclusiva a ANOFM ului, asigurându-se elementele necesare unei piețe concurențiale

 

flexibilizarea procesului de implementare a stagiilor de ucenicie

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 de ani

național, regional și județean/local

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

 

institutii din sistemul de educație,

 

 

furnizori de formare profesională

 

autoritati publice locale,

 

parteneri sociali,

 

organizații de tineret,

 

ONG-uri

Începând cu iunie 2016

Nu necesită alocări financiare

Proiect de lege pentru modificarea legii  335/2013

cu modificările și completările ulterioare

reglementarea posibilității intervenției partenerilor sociali in vederea organizării de stagii pentru absolventii de învățământ superior de către partenerii sociali sau furnizorii de servicii de mediere pe piața muncii

 

posibilitatea organizării de stagii de practică fără intervenția exclusivă a ANOFM – ului.

 

 

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 de ani

național, regional și județean/local

AgențAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

 

institutii din sistemul de educație,

 

 

furnizori de formare profesională

 

autoritati publice locale,

 

parteneri sociali,

 

organizații de tineret,

 

ONG-uri

Începând cu iunie 2016

Nu necesită alocări financiare

Proiect de lege pentru modificarea legii 350 din 2006 cu modificările și completările ulterioare

Introducerea unor norme de reprezentativitate în ong-urile de tineret

 

Modificarea  modului de finanțare a organizațiilor de tineret, în funcție de numărul de membri pe care fiecare organizației îi deține

 

Posibilitatea integrării în sistemul de reprezentare a tinerilor NEETS

 

 

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 de ani

național, regional și județean/local

 

parteneri sociali,

 

organizații de tineret,

 

ONG-uri

Începând cu iunie 2016

Nu necesită alocări financiare

 

INIȚIATIVE PLANIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

Crearea unei baze de date integrate pentru înregistrarea tinerilor în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

înregistrarea tinerilor, inclusiv a celor NEETs, în vederea furnizării măsurilor active.

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 – 25 ani

național, regional și județean/local

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Centrele de Garanție pentru tineri înființate prin schemele

Pilot

 

Parteneri sociali

 

Ministerul Muncii Familiei, Persoanelor Vârstnice și Protecției  Sociale

Permanent începând cu 2016

Proiect non competitiv POCU 2014 - 2020

Creșterea capacității operaționale a ANOFM – ului, prin preluarea unor fluxuri administrative, de catre partenerii sociali, care vizeaza stagiile de ucenicie, stagiile de pratică și realizarea de baze de date cu tinerii NEETS

Facilitarea procesului de organizare a stagiilor de pratică, a stagiilor de ucenicie dar și a bazei de date cu tinerii NEETS prin integrarea partenerilor sociali în fluxurile de administrare și gestionare a acestora pentru eficientizarea procesului de inserție profesională a tinerilor NEETS

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 – 25 ani

național, regional și județean/local

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Centrele de Garanție pentru tineri înființate prin schemele

Pilot

 

Parteneri sociali

 

Ministerul Muncii Familiei, Persoanelor Vârstnice și Protecției  Sociale

Permanent începând cu 2016

Nu necesită resurse financiare

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

2.4. Măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața forței de muncă

 

Tabel 2.4: Reforme și inițiative cheie destinate integrării pe piața muncii

 

Numele reformei/inițiativei

Obiectivele cheie [2]

Grup tință

Scara

Numele și rolul organizației în ceea ce privește cooperarea dintre parteneri

Calendarul implementării

Costurile implementării, dacă este cazul

 

REFORME PLANIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

Legea 279/2005 republicată privind ucenicia la locul de muncă

 

oferă tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

permite angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

facilitează integrarea socială a tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

asigură un nivel de securitate adecvat reducerii pieței muncii;

contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinirea personală;

poate oferi posibilitatea integrării partenerilor sociali in organizarea și administrarea stagiilor de ucenicie

 

6000 de tineri cu vârtse între 16 – 24 de ani din regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

Partenerii sociali

 

Furnizorii de formare profesională autorizați

permanent, începând cu ianuarie 2016

?????????

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

 

asigură tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;

 

consolidează competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă;

 

 

realizează integrarea rapidă în muncă, precum şi dobândirea de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

 

oferă posibilitatea implementării unei abordări de tip partenerial în organizarea si administrarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior

16.926 tineri 16-25 ani în cele 3 regiuni eligibile

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

permanent, începând cu ianuarie 2016

?????????

Proiect de lege pentru modificarea legii 350 din 2006 cu modificările și completările ulterioare

facilitarea procesului de recrutare a tinerilor NEETS prin motivarea organizatiilor care lucreaza cu tinerii să- i recruteze

 

introducerea unor criterii de reprezentativitate in organizatiiile de tineret

 

reprezentarea interesului tinerilor NEETS în vederea facilitării procesului de inserție profesională.

12000 tineri recrutați în regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

permanent, începând cu ianuarie 2016

?????????

 

INIȚIATIVE PLANIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

Program național de creare de noi locurilor de muncă

facilitarea procesului de inserție profesională a tinerilor NEETS prin subvenționarea deficitului de productivitate manifestat de tineri la primul loc de muncă

 

asigurarea unei sustenabilități a locului de muncă, cel puțin pe perioada subvenționării

 

reducerea presiunii fiscale pe locurile de muncă care vizează tinerii NEETS

 

creșterea capacității de inserție profesională

 

creșterea numărului de locuri de muncă

 

3400 de tineri integrați în regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Program național de stagii de ucenicie

 dinamizarea procesului de organizare a stagiilor de ucenicie

 

abordarea de tip partenerial in organizarea si administrarea stagiilor de ucenicie

 

posibilitatea învățării la locul de muncă, într-un cadru de implementare și a unui orar flexibil

 

4500 de tineri participanți la stagii de ucenicie in regiunile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Program național de stagii de practică pentru absolvenții de învățământ superior

facilitarea procesului de inserție profesională a tinerilor NEETS, cu studii superioare

 

redcuerea costurilor angajatorilor cu inserția și adaptarea tinerilor NEEST la primul loc de munca

2430 de tineri participanți la stagii de practică în regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Program de granturi operaționale pentru organizațiile de tineret

creșterea capcității de identificare și recrutare a tinerilor NEETS

 

creșterea procesului de reprezentare a interesului tinerilor

45 de organizații subvenționate în regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Informarea tinerilor NEETS despre caracteristicile și institutiile pieței muncii

îmbunătățirea eficienței și eficacității educației, formării și ocupării forței de muncă, prevenirea necorelării dintre cerea și oferta de competențe și creșterea productivității;

 

furnizarea abilităților și competențelor necesare facilitării tranziției de la educație/formare la piața muncii.

14500 de tineri NEETS  informați în regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Măsuri integrate pentru inserția profesională a tinerilor NEETS

asigurarea coerenței dintre măsurile active furnizate tinerilor NEETS

 

asigurarea unei corelații cu piața forței de muncă și cu nevoile angajatorilor

 

furnizarea informațiilor necesare și competențelor necesare procesului de inserție sustemabilă

6800 de tineri NEETS participanti la programe integrate in regiunile eiligible YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Sistem de vouchere pentru formarea profesionala

flexibilizarea procesului de formare profesională în vederea accesibilizării acestuia

 

creșterea capacității de furnizare de cursuri de formare profesională prin metode inovative

 

furnizarea competențelor  necesare procesului de inserție profesională, în conformitate cu nevoile angajatorilor

 

creșterea calitativă a procesului de formare

 

12300 de tineri NEETS beneficiari si vouchere de formare profesionala participante la activități de formare

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Schema de global grant si microcreditare, administrate privat, pentru incurajarea ocupării pe cont propriu si promovarea antreprenoriatului

utilizarea metodelor inovativie în vederea accesului la finanțare pentru a-si crea propria afacere

 

diversificarea căilor de acces la finanțare în vederea realizarii de afaceri de către tinerii NEETS

 

debirocratizarea procesului de creditare a subvenționării afacerilor realizate de tinerii NEETS

 

creșterea capacității de finanțare a noilor afaceri prin includerea partenerilor sociali în procesul de finanțare și asistare a noilor afaceri

180 de afaceri inființate de tinerii neets in regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Acordare prime mobilitate inclusiv șomerilor de lungă durată

reducerea ratei riscului sărăciei și excluziunii sociale;

 

 

adaptarea ofertei în materie de

competențe la nevoile pieței forței de muncă

 

consolidarea capacității de inserție profesională a tinerilor.

9800 de tineri NEETS din regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Acordare prime instalare, inclusiv șomerilor de lungă durată

reducerea ratei riscului sărăciei și excluziunii sociale;

 

 

adaptarea ofertei în materie de

competențe la nevoile pieței forței de muncă;

 

 

consolidarea capacității de inserție profesională a tinerilor.

4800 de tineri NEETS din regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal

sprijinirea eforturilor de a aduce persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii mai aproape de noi posibilități de muncă și de învățare și de a valorifica întregul capital uman pentru a combate șomajul și a stimula productivitatea și competitivitatea;

 

creşterea capacității de inserție profesională;

 

 

îmbunătățirea remunerării și a mobilității profesionale;

 

acordarea unei a doua șanse persoanelor care au părăsit prematur școala;

 

ameliorarea accesului la sistemele formale de educație și formare;

 

creșterea motivației de a învăța și a încrederii în sine.

14500 tineri NEETS din regiunile eligibile YEI

național, regional și județean/local

ANOFM

 

 

 

Partenerii sociali

 

Ong – uri

 

Furnizori de formare profesională

 

Furnizori de servicii pe piața muncii

permanent, începând cu ianuarie 2016

 

               

 

 

 [1]     Obiectivele trebuie să îndeplinească criteriile SMART și să fie corelate cu nevoile identificate în secțiunea 1.

[2]     Obiectivele propuse trebuie să îndeplinească criteriile ‘SMART’. Obiectivele trebuie să fie corelate cu nevoile identificate în secțiunea 1.