Stagii de ucenicie

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

UCENICIA - reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie;

UCENICIA se adresează:

a)      persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări – ucenic -;

b)     angajatorilor - persoane fizice sau juridice ce pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de CIM - care doresc să organizeze, potrivit domeniilor de activitate, activităţi de ucenicie pentru locurile de muncă declarate vacante.

OBIECTIVELE formării profesionale prin ucenicie:

    a) să ofere persoanelor interesate posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

    b) să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

    c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

    d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;

     e) să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă;

     f) să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN UCENICIE:

       se organizează la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

        cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

        se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr. 129/2000, republicată;

 se organizează pentru:

Ø  nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare;

Ø  calificările pentru care există standarde de pregătire profesională;

Ø  ocupaţiile cuprinse în COR, pentru care există standarde ocupaţionale.

 se desfăşoară pe toată durata CU.

 

        evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

CONCRET - PAȘI DE PARCURS –

  1. ANGAJATORUL comunică obligatoriu la AJOFM locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

(în cazul locurilor de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, angajatorul transmite la AJOFM toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestora).

1.1. Care este modalitatea prin care ANGAJATORUL comunică AJOFM locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie?

  •   completează un formular pe care îl transmite AJOFM pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail.
  •  modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 1B la HG nr. 174/2002 – (în mapă)

2. PERSOANA  INTERESATĂ să urmeze un program de ucenicie

2.1. - depune la AJOFM o cerere în acest sens - modelul este prezentat în anexa nr. 4 din HG nr. 855/2013 - (în mapă)

2.2. - beneficiază de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002;

 - sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera;

-           persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

2.3. - pentru a încheia un CU primeşte de la AJOFM dispoziţia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul nr. 85/2002 - (în mapă);

 - dispoziţia se anexează la contractul de ucenicie.