Ce vreau sa devin

 

 Cursurile de formare profesională a adulților cuprind formarea profesională inițială și formarea profesională continuă

 

STAGII DE PREGATIRE
1. Cursuri de calificare
2. Cursuri de inițiere
3.Cursuri de specializare/perfecționare

4. Stagii de ucenicie

5. Stagii tip internship/practică

1.   Cursurile de iniţiere

Cursul de inițiere se adresează celor care nu au niciun fel de competențe în meseria pe care doresc să o învețe şi reprezintă dobândirea uneia sau sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională.

Iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională

Pentru a urma un curs de inițiere, este nevoie să fi absolvit minim 8 clase gimnaziale.

2.   Cursuri de calificare/recalificare.

Aceste cursuri reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.

Aceste categorii de cursuri se împart, în funcție de complexitatea calificării, în 3 categorii:

  • Calificare de nivel 1 – 360 de ore, din care 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice;
  • Calificare de nivel 2 – 720 de ore, din care 240 de ore teoretice şi 480 de ore practice;
  • Calificare de nivel 3 – 1080 de ore, din care 360 de ore teoretice şi 720 de ore practice.

Pentru a urma un curs de calificare de nivelul 1, este nevoie să faci dovada absolvirii a minim 10 clase.

Nivel calificare diferente de conținut

Nivelurile de calificare din Romania sunt:

Nivelul 1 - implică aplicarea cunostintelor în activitatea profesională. Aceasta se caracterizează prin rutina și sarcini de lucru previzibile.

 
Nivelul 2 - implică aplicarea cunostintelor în activitatea profesională, aceasta fiind caracterizată de sarcini de lucru nerutiniere si presupun responsabilități si munca în echipă.

Nivelul 3 - implică aplicarea cunoștințelor într-o arie extinsă a activității profesionale cu sarcini de lucru diverse și complexe care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, munca în echipă și atribuții de coordonare.

3.   Cursuri de perfecţionare şi specializare:

Aceste cursuri au în vedere dezvoltarea şi completarea cunoștințelor în meseria practicată. Aceste cursuri se recomandă persoanelor care au deja o calificare şi doresc să dobândească competențe noi în meseriile care sunt în continuă dezvoltare. 

Perfectionarea, respectiv specializarea reprezintă pregatirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi

4.   Stagii de ucenicie

UCENICIA - reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie;

UCENICIA se adresează:

ü  persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări – ucenic -;

ü  angajatorilor - persoane fizice sau juridice ce pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de CIM - care doresc să organizeze, potrivit domeniilor de activitate, activităţi de ucenicie pentru locurile de muncă declarate vacante

OBIECTIVELE formării profesionale prin ucenicie:

a.    să ofere persoanelor interesate posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

b.    să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

c.    să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

d.    să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;

e.    să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă;

f.     să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN UCENICIE

       se organizează la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

       cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

       se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr. 129/2000, republicată;

 se organizează pentru:

Ø  nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare;

Ø  calificările pentru care există standarde de pregătire profesională;

Ø  ocupaţiile cuprinse în COR, pentru care există standarde ocupaţionale.

 se desfăşoară pe toată durata CU.

Ø  evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Legislație - precizări

Formare profesională a adulților

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318, din 3 iunie 2013.
Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) perfectionarea, respectiv specializarea reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.”
8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11. -

(1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R

(2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:

a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;

b) competente-cheie;

c) competente transversale

(3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale

(4) Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului.”

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 13. -

(1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala elaboreaza proiecte de standarde ocupationale care se supun spre validare comitetelor sectoriale

(2) Dupa validarea standardelor ocupationale de catre comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Calificari

(3) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational.”

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17. -

(1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca

(2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala.”

11. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 19. -

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari

(2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza, in subordinea sa, comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, denumite in continuare comisii de autorizare.”
19. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 22. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire la cererea furnizorului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei

(2) Autorizatia se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile/competentele-cheie/competentele transversale pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.”

21. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins: „Art. 221. - Pentru a se supune autorizarii in vederea eliberarii de certificate cu recunoastere nationala, furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie legal constituiti;

b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;

c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.”


27. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 28. - Participantii la programele de formare profesionala sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica.”

28. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 29. -

(1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala, cu respectarea criteriilor de asigurare a calitatii

(2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala;

b) un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala.”
         ORDONANŢĂ   Nr. 129 din 31 august 2000    *** Republicată

privind formarea profesională a adulţilor

    Text în vigoare începând cu data de 29 martie 2012

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 martie 2012.

    Act de bază

#B: Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002

    Acte modificatoare

#M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002

#M2: Ordonanţa Guvernului nr. 76/2004

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008**

#M4: Legea nr. 57/2012

    ART. 5

    (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

    (2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:

    a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

    b) prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

    c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

#M2

    (3) Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:

    a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;

    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;

 

    c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii.