Ce vreau sa devin - Ce este formarea profesională?

 

   

    Scopul formării profesionale continue a adulților este:

·           Stimularea ocupării forței de muncă;

·           Ridicarea nivelului de competență profesională;

·           Facilitarea încadrării în muncă, în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă;

·           Ajustarea cererii și ofertei forței de muncă calificate;

·           Menținerea și dezvoltarea competentelor profesionale;

·           Stimularea mobilității forței de muncă;

·           Sporirea șanselor de (re)integrare pofesională;

·           Reinserția unei părți a forței de muncă pe piața profesională;

·           Creșterea nivelului de pregătire pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat, ale agenților economici.

Definiție :

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Caracteristici

Principalele sub-activități:

·         identificarea nevoilor de formare profesională;

·         planificarea  activității de formare profesională;

·         evaluarea activității de formare profesională.

Principiile care guvernează formarea profesională:

·         legalitate;

·         profesionalism;

·         operativitate;

·         asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;

·         confidențialitate.

Rezultate urmărite :

·         înzestrarea individului cu competențele necesare pentru a participa mai activ în sferele vieții sociale, la toate nivelele comunității, inclusiv la nivel european;

·         sporirea mobilității forței de muncă;

·         sporirea șanselor de acces la locuri de muncă;

·         limitarea proporțiilor șomajului de lungă durată;

·         facilitarea (re)integrării în activitate a categoriilor de forță de muncă defavorizate;

·         creșterea nivelului investițiilor în resurse umane;

·         dezvoltarea efectivă  a metodelor de predare și învățare;

·         îmbunătățirea evaluării competențelor  în sistemul nonformal și informal;

·         sporirea eficienței cursurilor de formare pofesională.

Locul de desfășurare și dotarea necesară

Locul de desfășurare:

·         furnizorii de servicii de formare profesională autorizați în condițiile legii;

·         sediile  agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București;

·         alte sedii ale agenților economici implicați.

Dotarea necesară:

·         săli de curs;

·         echipament de instruire;

·         mobilier;

·         materiale de studiu;

·         rechizite;

·         materiale pentru activitatea practică;

·         echipamente de protecție;

·         ateliere;

·         instrumente;

·         instalații;

·         mijloace audio-vizuale.

Personalul implicat în realizarea activității:

·         personalul angajat al furnizorilor de formare profesională;

·         responsabilii de curs;

·         formatori pentru instruire teoretică și practică;

·         directorii executivi ai furnizorilor de formare profesională.

 

  1. Cum alegeți un curs?

Piața furnizorilor de formare a crescut foarte mult, momentan existând pe piață o ofertă variată de cursuri. Trebuie însa prudență și informare atunci când ne hotărâm să urmăm un curs în care vom învesti timp și bani.

  1. Ce doriți să obțineți?

Dacă sunteți interesat ca la finalul cursului să obțineți un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională, atunci va trebui să vă orientați spre un furnizor de formare autorizat în condițiile legislației în vigoare (vezi Ordonanța Guvernului. nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților și celelalte acte normative subsecvente care se pot consulta în urmând link-urile din secțiunea „Acte normative, reglementări, proceduri privind formarea profesională a adulților în România).

 

  1. Cum știm care sunt furnizorii autorizați?

Lista furnizorilor autorizați o puteți accesa din link-ul Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizați, prin selectarea județului care vă interesează sau a tipului de program căutat. Aici puteți efectua, ca solicitant de cursuri de formare, o căutare după:

·         datele furnizorului de formare: denumire furnizor, județ, localitate sau

·         datele programului de formare: denumire program, tipul programului (calificare, recalificare, inițiere, specializare, perfecționare), dacă oferă/nu oferă ucenicie la locul de muncă.

 

În cazul în care ați ales să urmați un curs de calificare oferit de un furnizor autorizat pentru programul respectiv, trebuie să știți că acesta are obligația de a încheia cu dumneavoastră un contract de formare profesională, pe care îl va înregistra la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau a municipiului București, după caz.

În situația în care doriți să faceți o sesizare/reclamație privind activitatea unui furnizor de formare autorizat, vă puteți adresa Comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare ale căror sedii se afla la direcțiile județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv a municipiului București.

4.      Examenul final

La finalizarea acestor cursuri se va susține un examen de absolvire, în fața unei comisii formate din reprezentanți ai furnizorului și din specialiști din afara furnizorului de formare.

Cursanții care nu se prezintã la examenul de absolvire sau cei care nu îl promoveazã, primesc o adeverință de participare la programul de formare profesionalã, în baza cãreia se pot înscrie, pentru susținerea unui alt examen de absolvire, în aceleași condiții. În cazul în care furnizorul de formare profesionalã nu mai organizeazã un nou examen de absolvire, participanții pot solicita comisiei de autorizare județene susținerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionalã, pe baza adeverinței de participare la programul de formare profesională.

  1. Ce tipuri de certificate se pot obține?

În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

·         certificat de calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor, pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu cerificate de calificare;

·         certificat de absolvire, pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, precum și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 și 8 .

 

Certificatele de calificare profesională și de absolvire poartă antetul Ministerului Muncii Familiei Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Educației Naționale și se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite, sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesionalã, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procuăã autentificată de notariat/consulat.

Despre certificatele de calificare absolvire


Certificatul de calificare

Certificatele de calificare eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări sunt recunoscute la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației și se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 

·         Programe de calificare nivel 1;

·         Programe de calificare nivel 2;

·         Programe de calificare nivel 3.

Certificatul de absolvire

Certificatele de absolvire eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări sunt recunoscute la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației și se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 

·         Programe de inițiere;

·         Programe de perfecționare;

·         Programe de specializare;

·         Competente comune.

Fața certificatului de calificare/absolvire conține:

·         Seria și numărul certificatului;

·         Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, părinți);

·         Perioada desfășurării cursului;

·         Denumirea cursului;

·         Durata cursului;

·         Furnizorul de formare profesională;

·         Data promovării examenului;

·         Media promovării examenului;

·         Calificareaobținută. 

Se semnează de către Directorul și Secretarul Centrului de formare, precum și de Președintele comisiei de examinare, iar în colțul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

Suplimentul descriptiv al certificatului conține:

·         Tipul certificatului, seria și numărul acestuia;

·         Calificarea / ocupația obținută și codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;

·         Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;

·         Nivelul de calificare și sistemul de evaluare;

·         Baza legală pentru eliberarea certificatului;

·         Nivelul studiilor pentru participarea la program;

·         Tipul de program de formare și durata acestuia în ore;

·         Competențele profesionale dobândite. 

Se semnează de către Directorul și Secretarul Centrului de formare, precum și de Președintele comisiei de examinare.

Recunoașterea certificatelor de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementează formarea profesională în România. Această ordonanță a fost completată prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare, este stipulată în normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. Normele metodologice mai sus menționate au fost completate și modificate prin Hotărârea nr. 1829/2004, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

De asemenea, organizarea activității de certificare a formării profesionale este reglementată prin Metodologia certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) și MECT (Ordin nr. 5253/2003).