Ce vreau sa devin

 

 Cursurile de formare profesională a adulților cuprind formarea profesională inițială și formarea profesională continuă

 

STAGII DE PREGATIRE
1. Cursuri de calificare
2. Cursuri de inițiere
3.Cursuri de specializare/perfecționare

4. Stagii de ucenicie

5. Stagii tip internship/practică

1.   Cursurile de iniţiere

Cursul de inițiere se adresează celor care nu au niciun fel de competențe în meseria pe care doresc să o învețe şi reprezintă dobândirea uneia sau sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională.

Iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională

Pentru a urma un curs de inițiere, este nevoie să fi absolvit minim 8 clase gimnaziale.

2.   Cursuri de calificare/recalificare.

Aceste cursuri reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.

Aceste categorii de cursuri se împart, în funcție de complexitatea calificării, în 3 categorii:

  • Calificare de nivel 1 – 360 de ore, din care 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice;
  • Calificare de nivel 2 – 720 de ore, din care 240 de ore teoretice şi 480 de ore practice;
  • Calificare de nivel 3 – 1080 de ore, din care 360 de ore teoretice şi 720 de ore practice.

Pentru a urma un curs de calificare de nivelul 1, este nevoie să faci dovada absolvirii a minim 10 clase.

Nivel calificare diferente de conținut

Nivelurile de calificare din Romania sunt:

Nivelul 1 - implică aplicarea cunostintelor în activitatea profesională. Aceasta se caracterizează prin rutina și sarcini de lucru previzibile.

 
Nivelul 2 - implică aplicarea cunostintelor în activitatea profesională, aceasta fiind caracterizată de sarcini de lucru nerutiniere si presupun responsabilități si munca în echipă.

Nivelul 3 - implică aplicarea cunoștințelor într-o arie extinsă a activității profesionale cu sarcini de lucru diverse și complexe care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, munca în echipă și atribuții de coordonare.

3.   Cursuri de perfecţionare şi specializare:

Aceste cursuri au în vedere dezvoltarea şi completarea cunoștințelor în meseria practicată. Aceste cursuri se recomandă persoanelor care au deja o calificare şi doresc să dobândească competențe noi în meseriile care sunt în continuă dezvoltare. 

Perfectionarea, respectiv specializarea reprezintă pregatirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi

4.   Stagii de ucenicie

UCENICIA - reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie;

UCENICIA se adresează:

ü  persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări – ucenic -;

ü  angajatorilor - persoane fizice sau juridice ce pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de CIM - care doresc să organizeze, potrivit domeniilor de activitate, activităţi de ucenicie pentru locurile de muncă declarate vacante

OBIECTIVELE formării profesionale prin ucenicie:

a.    să ofere persoanelor interesate posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

b.    să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

c.    să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

d.    să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;

e.    să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă;

f.     să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN UCENICIE

       se organizează la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

       cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

       se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr. 129/2000, republicată;

 se organizează pentru:

Ø  nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare;

Ø  calificările pentru care există standarde de pregătire profesională;

Ø  ocupaţiile cuprinse în COR, pentru care există standarde ocupaţionale.

 se desfăşoară pe toată durata CU.

Ø  evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Legislație - precizări

Formare profesională a adulților

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318, din 3 iunie 2013.
Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) perfectionarea, respectiv specializarea reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.”
8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11. -

(1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R

(2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:

a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;

b) competente-cheie;

c) competente transversale

(3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale

(4) Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului.”

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 13. -

(1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala elaboreaza proiecte de standarde ocupationale care se supun spre validare comitetelor sectoriale

(2) Dupa validarea standardelor ocupationale de catre comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Calificari

(3) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational.”

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17. -

(1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca

(2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala.”

11. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 19. -

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari

(2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza, in subordinea sa, comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, denumite in continuare comisii de autorizare.”
19. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 22. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire la cererea furnizorului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei

(2) Autorizatia se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile/competentele-cheie/competentele transversale pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.”

21. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins: „Art. 221. - Pentru a se supune autorizarii in vederea eliberarii de certificate cu recunoastere nationala, furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie legal constituiti;

b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;

c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.”


27. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 28. - Participantii la programele de formare profesionala sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica.”

28. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 29. -

(1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala, cu respectarea criteriilor de asigurare a calitatii

(2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala;

b) un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala.”
         ORDONANŢĂ   Nr. 129 din 31 august 2000    *** Republicată

privind formarea profesională a adulţilor

    Text în vigoare începând cu data de 29 martie 2012

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 martie 2012.

    Act de bază

#B: Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002

    Acte modificatoare

#M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002

#M2: Ordonanţa Guvernului nr. 76/2004

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008**

#M4: Legea nr. 57/2012

    ART. 5

    (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

    (2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:

    a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

    b) prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

    c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

#M2

    (3) Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:

    a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;

    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;

 

    c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii.

 

 


 

Care sunt tipurile de cursuri la care pot participa ?

Inițierea

·         reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări, conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională;

·         în mod obișnuit se achiziționează numai o parte din competențele specifice unei calificări

·         reprezintă debutul în ocupația / calificarea respectivă.

Calificarea / Recalificarea

·         reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații; 

·         în general, programele de calificare (formare profesională continuă) se desfășoară pe trei nivele astfel :

ü  Nivel 1 – 360 de ore

ü  Nivel 2 – 720 de ore

ü  Nivel 3 – 1080 ore

·         numărul de ore aferent unui program de formare prorfesională continuă – calificare - se împarte astfel :

ü  1/3 – pregătire teoretică

ü  2/3 – pregătire practică

Specializarea

·        reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare;

·        dobândirea de competențe noi într-o arie ocupațională nouă;

·        dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi într-o arie ocupațională nouă.

Perfecționarea

·         reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare;

·        dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională;

·        dobândirea de competente fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi în aceeași arie ocupațională.

Cum alegem un curs de FPC

OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulților


 

   

    Scopul formării profesionale continue a adulților este:

·           Stimularea ocupării forței de muncă;

·           Ridicarea nivelului de competență profesională;

·           Facilitarea încadrării în muncă, în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă;

·           Ajustarea cererii și ofertei forței de muncă calificate;

·           Menținerea și dezvoltarea competentelor profesionale;

·           Stimularea mobilității forței de muncă;

·           Sporirea șanselor de (re)integrare pofesională;

·           Reinserția unei părți a forței de muncă pe piața profesională;

·           Creșterea nivelului de pregătire pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat, ale agenților economici.

Definiție :

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Caracteristici

Principalele sub-activități:

·         identificarea nevoilor de formare profesională;

·         planificarea  activității de formare profesională;

·         evaluarea activității de formare profesională.

Principiile care guvernează formarea profesională:

·         legalitate;

·         profesionalism;

·         operativitate;

·         asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;

·         confidențialitate.

Rezultate urmărite :

·         înzestrarea individului cu competențele necesare pentru a participa mai activ în sferele vieții sociale, la toate nivelele comunității, inclusiv la nivel european;

·         sporirea mobilității forței de muncă;

·         sporirea șanselor de acces la locuri de muncă;

·         limitarea proporțiilor șomajului de lungă durată;

·         facilitarea (re)integrării în activitate a categoriilor de forță de muncă defavorizate;

·         creșterea nivelului investițiilor în resurse umane;

·         dezvoltarea efectivă  a metodelor de predare și învățare;

·         îmbunătățirea evaluării competențelor  în sistemul nonformal și informal;

·         sporirea eficienței cursurilor de formare pofesională.

Locul de desfășurare și dotarea necesară

Locul de desfășurare:

·         furnizorii de servicii de formare profesională autorizați în condițiile legii;

·         sediile  agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București;

·         alte sedii ale agenților economici implicați.

Dotarea necesară:

·         săli de curs;

·         echipament de instruire;

·         mobilier;

·         materiale de studiu;

·         rechizite;

·         materiale pentru activitatea practică;

·         echipamente de protecție;

·         ateliere;

·         instrumente;

·         instalații;

·         mijloace audio-vizuale.

Personalul implicat în realizarea activității:

·         personalul angajat al furnizorilor de formare profesională;

·         responsabilii de curs;

·         formatori pentru instruire teoretică și practică;

·         directorii executivi ai furnizorilor de formare profesională.

 

  1. Cum alegeți un curs?

Piața furnizorilor de formare a crescut foarte mult, momentan existând pe piață o ofertă variată de cursuri. Trebuie însa prudență și informare atunci când ne hotărâm să urmăm un curs în care vom învesti timp și bani.

  1. Ce doriți să obțineți?

Dacă sunteți interesat ca la finalul cursului să obțineți un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională, atunci va trebui să vă orientați spre un furnizor de formare autorizat în condițiile legislației în vigoare (vezi Ordonanța Guvernului. nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților și celelalte acte normative subsecvente care se pot consulta în urmând link-urile din secțiunea „Acte normative, reglementări, proceduri privind formarea profesională a adulților în România).

 

  1. Cum știm care sunt furnizorii autorizați?

Lista furnizorilor autorizați o puteți accesa din link-ul Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizați, prin selectarea județului care vă interesează sau a tipului de program căutat. Aici puteți efectua, ca solicitant de cursuri de formare, o căutare după:

·         datele furnizorului de formare: denumire furnizor, județ, localitate sau

·         datele programului de formare: denumire program, tipul programului (calificare, recalificare, inițiere, specializare, perfecționare), dacă oferă/nu oferă ucenicie la locul de muncă.

 

În cazul în care ați ales să urmați un curs de calificare oferit de un furnizor autorizat pentru programul respectiv, trebuie să știți că acesta are obligația de a încheia cu dumneavoastră un contract de formare profesională, pe care îl va înregistra la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau a municipiului București, după caz.

În situația în care doriți să faceți o sesizare/reclamație privind activitatea unui furnizor de formare autorizat, vă puteți adresa Comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare ale căror sedii se afla la direcțiile județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv a municipiului București.

4.      Examenul final

La finalizarea acestor cursuri se va susține un examen de absolvire, în fața unei comisii formate din reprezentanți ai furnizorului și din specialiști din afara furnizorului de formare.

Cursanții care nu se prezintã la examenul de absolvire sau cei care nu îl promoveazã, primesc o adeverință de participare la programul de formare profesionalã, în baza cãreia se pot înscrie, pentru susținerea unui alt examen de absolvire, în aceleași condiții. În cazul în care furnizorul de formare profesionalã nu mai organizeazã un nou examen de absolvire, participanții pot solicita comisiei de autorizare județene susținerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionalã, pe baza adeverinței de participare la programul de formare profesională.

  1. Ce tipuri de certificate se pot obține?

În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

·         certificat de calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor, pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu cerificate de calificare;

·         certificat de absolvire, pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, precum și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 și 8 .

 

Certificatele de calificare profesională și de absolvire poartă antetul Ministerului Muncii Familiei Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Educației Naționale și se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite, sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesionalã, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procuăã autentificată de notariat/consulat.

Despre certificatele de calificare absolvire


Certificatul de calificare

Certificatele de calificare eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări sunt recunoscute la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației și se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 

·         Programe de calificare nivel 1;

·         Programe de calificare nivel 2;

·         Programe de calificare nivel 3.

Certificatul de absolvire

Certificatele de absolvire eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări sunt recunoscute la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației și se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 

·         Programe de inițiere;

·         Programe de perfecționare;

·         Programe de specializare;

·         Competente comune.

Fața certificatului de calificare/absolvire conține:

·         Seria și numărul certificatului;

·         Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, părinți);

·         Perioada desfășurării cursului;

·         Denumirea cursului;

·         Durata cursului;

·         Furnizorul de formare profesională;

·         Data promovării examenului;

·         Media promovării examenului;

·         Calificareaobținută. 

Se semnează de către Directorul și Secretarul Centrului de formare, precum și de Președintele comisiei de examinare, iar în colțul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

Suplimentul descriptiv al certificatului conține:

·         Tipul certificatului, seria și numărul acestuia;

·         Calificarea / ocupația obținută și codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;

·         Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;

·         Nivelul de calificare și sistemul de evaluare;

·         Baza legală pentru eliberarea certificatului;

·         Nivelul studiilor pentru participarea la program;

·         Tipul de program de formare și durata acestuia în ore;

·         Competențele profesionale dobândite. 

Se semnează de către Directorul și Secretarul Centrului de formare, precum și de Președintele comisiei de examinare.

Recunoașterea certificatelor de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementează formarea profesională în România. Această ordonanță a fost completată prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare, este stipulată în normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. Normele metodologice mai sus menționate au fost completate și modificate prin Hotărârea nr. 1829/2004, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

De asemenea, organizarea activității de certificare a formării profesionale este reglementată prin Metodologia certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) și MECT (Ordin nr. 5253/2003).