Despre POSDRU

Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară in perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenţa FSE, Statele Membre elaborează programe operaţionale care sunt implementate de actori socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale etc.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultări s-a urmărit:

 • Obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare;

 • Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare;

 • Creşterea angajamentului şi implicării partenerilor.

La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat în strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Care sunt obiectivele POS DRU?

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt:

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
 • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Ce cuprinde POS DRU?

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cuprinde:

 • Analiza situaţiei curente în domeniile educaţiei, ocupării, incluziunii sociale, sănătăţii. Capitolul cuprinde o analiză a diferitelor domenii de dezvoltare a resurselor umane, reflectată în indicatori specifici, evidenţiind, totodată experienţa dobândită prin programele Phare în cadrul asistenţei financiare de pre-aderare a Uniunii Europene
 • Strategia, în care sunt evidenţiate axele prioritare şi domeniile de intervenţie care vor fi sprijinite prin finanţare din Fondul Social European. În acelaşi timp, strategia prevede mijloacele prin care alte Programe Operaţionale vor sprijini dezvoltarea resurselor umane în mod complementar, evitând eventualele suprapuneri
 • Mecanismul de implementare, respectiv sistemul administrativ de gestionare a POS DRU
 • Planul financiar, prin care sunt stabilite alocările financiare pentru fiecare axă prioritară şi domeniu de intervenţie, pe ansamblul perioadei de programare 2007-2013, precum şi pe fiecare an.

 

Date contact

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, Bucureşti
Tel:021/315 02 14, 021/315 02 30, 021/315 02 05
Fax: (+40 21) 315 02 06
E-mail: posdru@fonduri-ue.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fonduri-ue.ro/posdru

ORGANISME INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamţ, cod poştal 610005, Jud. Neamţ
Tel:  (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
Fax: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
E-mail: office@fsenordest.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fsenordest.ro
Persoană de contact: Ioana Andoreanu

Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Adresă: Piața Independenței nr. 1, etajele 3 și 5, Brăila, Jud. Brăila
Tel:  (+40 239) 613 301, (+40 239) 610 749
Fax: (+40 239) 613 301
E-mail: office@fsesudest.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fsesudest.ro
Persoană de contact: Gabriel Nicolae Ciubuc

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi
Tel:  (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042
Fax: (+40 242) 314 431
E-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fsesudmuntenia.ro
Persoană de contact: Mihaela Olteanu, Cristina Şerban

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia

Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj
Tel: (+40 351) 442 203
Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: office@oirsvfse.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.oirsvfse.ro
Persoană de contact: Stănescu Daniela

Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr.1, Timişoara, cod poştal 300125, Jud. Timiş
Tel:  (+40 256) 293 686
Fax: (+40 356) 080 248
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.oirposdru-vest.ro/
Persoană de contact: Adriana Hruban

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II,  Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel:  (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: office@runv.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.runv.ro
Persoană de contact: Cristian Curta

Organismul Intermediar Regional Centru

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, cod poştal 510096, Jud. Alba Iulia
Tel:  (+40 0358) 401 656
Fax: (+40 0358) 401 655
E-mail: posdru@oirposdrucentru.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.oirposdrucentru.ro
Persoană de contact: Mariana Iancu

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Bucureşti
Tel:  (+40 21) 319 12 80;  (+40 21) 319 12 81
Fax: (+40 021) 313 42 43
E-mail: office@oiposdrubi.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.oiposdrubi.ro
Persoană de contact: Liliana Scelcunov

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel:  (+40 258) 811 004
Fax: (+40 258) 811 004
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.posdru.edu.ro
Persoană de contact: Diana Vintilă

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel:  (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ro
Website: www.tvet.ro
Persoană de contact: Maria Bondoc

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Adresă: Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti
Tel:  (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 37) 810 77 66
E-mail: oiposdru@anofm.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fse.anofm.ro
Persoană de contact: Daniela Stan