Recrutare personal. Reduceti costurile si timpul de recrutare per angajat! Importanta Formarii Profesionale Continue!

1.   Importanța FPC

Nivelul scăzut de educaţie, precum şi cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele insuficiente sunt cauze majore ale performanţelor slabe pe piaţa forţei de muncă, care contribuie la sărăcie, inegalitate şi excluziune socială.

Educația determină în mod esențial implementarea unor valori fundamentale precum  egalitatea de șanse, dreptatea, protecția împotriva arbitrariului, solidaritate, democrație și demnitate umană. Educația este cheia pentru obținerea de venituri, pentru ascensiune socială, pentru participarea la viața politică, socială și culturală, precum și pentru dezvoltarea respectului de sine.

Formarea profesională continuă urmărește să capaciteze omul prin ofertele de pregătire și prezentarea căilor de învățare, așa încât acesta să poată îndeplini viitoarele cerințe din mediul de muncă și cel personal. Pregătirea școlară și profesională deficitară sporește riscul șomajului.

Necesitatea învăţării continue vine din:

ü Evoluţia rapidă a tehnologiilor într-o economie globalizată,

ü Schimbările la nivel economic şi social,

ü De la o societate industrială se face trecerea tot mai mult la o societate bazată pe know-how şi servicii,

ü Produsele  şi serviciile se bazează tot mai mult pe know-how,

ü Transmiterea know-how- ului ocupă locul doi, după generarea de know-how,

ü Perioada de înnoire a cunoştinţelor scade la:

        Cunoştinţe profesionale de specialitate 5-6 ani,

        Cunoştinţe legate de tehnologie 4-5 ani,

        Cunoştinţe IT 0,75 – 1,5 ani.

Riscuri la nivel profesional în cazul în care lipeşte formarea continuă:

ü Producerea unor accidente de muncă şi risc de îmbolnăvire,

ü Reducerea valorii reale a salariilor,

ü Apariția penalităților ca urmare a impunerii unor despăgubiri pentru utilajele afectate, sau pentru erori în activitatea desfășurată,

ü Reducerea șanselor de promovare sau, în cazul disponibilizării, de a fi angajat din nou,

ü Crește riscul pierderii locurilor de muncă,

ü Gândire rigidă în ceea ce priveşte re-calificarea.

ü Reducerea oportunităților de a evolua în carieră,

ü Crește dependența de un angajator

De ce este important să avem angajaţi competenţi?

ü Asigură o anumită „sănătate socială” a angajatului, dacă observă că are mai multe şanse pe piaţa muncii dacă obţine mai multe competenţe => şanse reduse de a deveni/rămâne şomer.

ü Obţin competenţe suplimentare şi prin urmare sunt mai flexibili.

ü Adaptarea rapidă şi simplă la diversele modificări în societate (restructurare).

 

Argumente pentru formare continuă:

ü Posibilitatea de promovare,

ü Creşteri salariale,

ü Asigură stabilitate la locul de muncă,

ü Mai multe șanse pe piaţa muncii.

2) Instrumente de formare profesională continuă

Există un număr mare de instrumente şi procedee pentru formare profesională. Alegerea metodelor potrivite ar trebui să se realizeze în funcţie de obiectivul formării.  În cazul în care formarea urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor profesionale, practice, ar trebui alese, în mod corespunzător, metode şi instrumente adecvate, pentru ca acele cunoştinţe care au fost dobândite să poată fi transferate în activitatea profesională zilnică. De multe ori, nu este necesar sau nu este cea mai bună idee, organizarea programului de calificare exclusiv în sistem clasic, la curs (la nivel intern sau extern), fără  legătură cu procesul muncii, deoarece transferul nu poate fi asigurat întotdeauna, sau se realizează cu mare efort. Aşa se explică de ce locul pregătirii are o importanţă esenţială. 

3) Legislatia in domeniul FPC

ü  Codul Muncii, Legea 53/2003,

      ü  Ordonanta nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,

ü  ORDIN   Nr. 4543/468 /2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

ü  ORDIN   Nr. 501/5253/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

ü  ORDIN   Nr. 59/3175/ 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

      ü  LEGE   Nr. 279 din  5 octombrie 2005    *** Republicată privind ucenicia la locul de muncă