Despre Parteneri:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV); 

BLOCUL NATIONAL SINDICAL

CONSILIUL NAȚIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA - (CNIPMMR)­;

ASOCIAȚIA PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA (PTIR)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE -(MMFPSPV)

 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) este o instituție a administrației publice centrale, cu rol de sinteză și coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplineşte următoarele funcţii:

            a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea şi promovarea politicilor publice şi a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

            b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecţiei, securităţii şi coeziunii sociale;

            c) de armonizare a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările Uniunii Europene;

            d) de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi şef de misiune pentru Fondul Social European;

            e) de agenţie de implementare şi de autoritate de implementare pentru asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

            f)  de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;

            g) de reprezentare, prin care se asigură în numele Guvernului României şi al statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

            h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Pensii Publice;

            i)  de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;

    j) de asigurare a relaţiei cu Parlamentul în problemele specifice domeniului său de activitate. 

  MMFPSPV este lider de proiect și are următoarele responsabilități:

 • Coordonează implementarea activităților proiectului, asigurând managementul operațional și financiar al proiectului;
 • Gestionează activitatea de monitorizare și raportare conform instrucțiunilor POSDRU și legislației în vigoare, întocmind și înaintând către OIR POSDRU rapoartele tehnice și financiare și cererile de rambursare;
 • Gestionează aspectele administrative, în sensul conformității cu cerințele și instrucțiunile POSDRU, inclusiv prin întocmirea de notificări, acte adiționale, clarificări și înaintarea acestora către OIR POSDRU;
 • Menține legătura cu partenerii în proiect și cu OIR POSDRU;
 • Monitorizează și validează realizarea identității vizuale a proiectului, conferințele de presă, seminariile informative, anunțurile publicitare în media, emisiunile televizate;
 • Organizează procedurile de achiziții publice asumate în Planul de achiziții și monitorizează procedurile de achiziții publice derulate de parteneri.

 

CONSILIUL NAȚIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA - (CNIPMMR)­

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

CNIPMMR are o experiență de peste 21 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.

CNIPMMR este constituit din 102 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de 295.839 de salariați.

La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.

La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME - Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM - Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

De asemenea, CNIPMMR participă la dialogul social european în cadrul Comitetului Economic şi Social European, precum şi la activitatea altor organisme europene, precum: Comitetul Fondului Social European, Grupul de experţi HORIZON 2020, Grupul pentru politici privind întreprinderile - Camera Profesională.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează anual Topul Naţional al Firmelor Private din România, Ziua Întreprinzătorilor şi Forumul Naţional al IMM-urilor, evenimente de mare amploare la care participă sute de invitaţi, majoritatea întreprinzători, dar şi reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale care pot sprijini dezvoltarea sectorului privat.

Începând cu anul 2002, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, lucrare elaborată de un colectiv de specialişti, care reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.

În cei 21 de ani de activitate, CNIPMMR a acordat o importanță deosebită tinerilor, prin acțiuni, evenimente și instrumente dezvoltate pentru ocuparea acestora, precum:

·        includerea în grupul țintă al celor 4 proiecte strategice implementate până în prezent, printre alte categorii, a unui număr de aproximativ 600 de tineri;

·        asigurarea bazei de practică pentru studenţii ASE, în baza unui acord  interinstituţional;

·        participarea la numeroase acţiuni la nivel european pentru susţinerea dezvoltării de instrumente dedicate ocupării tinerilor: participarea la adoptarea Rezoluţiei „Criza Ocupării Tineretului – O Chemare Pentru Acţiune” (în cadrul celei de-a 101-a Sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 30 mai – 15 iunie 2012); participarea activă în cadrul grupurilor de studiu constituite pentru elaborarea a 6 avize ale Comitetului Economic şi Social European care vizează tinerii; participarea activă a reprezentanților CNIPMMR la evenimente europene dedicate ocupării tinerilor etc.;

·        organizarea de evenimente pentru susţinerea şi dezvoltarea de instrumente dedicate ocupării tinerilor, precum: „Topul tinerilor întreprinzători în întreprinderi de succes” şi acordarea Premiului Special Naţional: „Tânăr întreprinzător cu rezultate deosebite”,  în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XVII-a (6 noiembrie 2009); „Topul tinerilor întreprinzători” în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XVIII-a (5 noiembrie 2010); acordarea premiului „Tineri  întreprinzători  cu  rezultate  deosebite în activităţi ale economiei sociale”, în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XIX-a (4 noiembrie 2011) etc.;

·        peste 15 comunicate de presă cu propunerile CNIPMMR de măsuri pentru susţinerea dezvoltării de instrumente dedicate ocupării tinerilor, care au fost transmise autorităţilor competente (Guvernul României şi ministere) şi mass-mediei;

·        formularea și înaintarea constantă de propuneri în sprijinul ocupării tinerilor: propunerile CNIPMMR de implementare în România a Planului de Acțiune "Antreprenoriat 2020", adoptat de Comisia Europeană; propunerile pentru amplificarea cantității și calității resurselor umane din economia României înaintate Ministerului Finanțelor Publice în martie 2013 etc.;

·        includerea în Strategia CNIPMMR pentru perioada 2012 - 2016 a unei măsuri concrete pentru sprijinirea tinerilor şi femeilor întreprinzător şi a organizaţiilor acestora.

Experiența în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste  10 ani în domeniu. Cele peste 70 de proiecte naţionale şi europene implementate până în prezent, prin intermediul Departamentului Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 200 de organizații la nivel național și internațional.

            Departamentul Proiecte al CNIPMMR s-a specializat în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, dar are şi un important rol în informarea reprezentanţilor mediului de afaceri, prin:

·        organizarea de evenimente: seminarii de diseminare şi informare, campanii de  conştientizare, workshop-uri, focus grupuri ş.a.;

·        portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri www.immromania.ro;

·        realizarea de studii, analize, sondaje, statistici şi cercetări de specialitate în diverse domenii, având în acelaşi timp o contribuţie majoră la realizarea lucrării anuale Carta Albă a IMM-urilor din România şi a Evaluărilor semestriale a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România. 

   Experienţa acumulată a stat la baza lansării Centrului de consultanţă pentru IMM-uri. Serviciile de consultanţă oferite în cadrul acestuia vor asista IMM-urile în a-şi îmbunătăţi eficienţa şi performanţele economice. IMM-urile pot benefica de consultanță în domenii precum:

·      elaborare şi implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă

·      analize şi studii (analiza diagnostic, analiza SWOT, studii de impact, cercetări de piaţă etc.)

·      marketing (promovare, comunicare, social media, promoţii etc.)

·     managementul resurselor umane

·    contabil, financiar

·     juridic şi legislativ

·    achiziţii publice

CNIPMMR a obținut în 2012 certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008, acordată de către organismul german TUV Hessen. Această certificare este o dovadă a performanțelor manageriale ale organizației și reflectă angajamentul acesteia pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate.

Rolul CNIPMMR în implementarea proiectului "Garanţii pentru TINEri!":

·        va asigura implementarea activităților de informare și promovare;

·        va coordona activităţile de relaţii publice şi va implementa 6 campanii media, la nivel  local/regional;

·        va înfiinţa şi gestiona 10 Centre de Garanție pentru Tineri;

·        va autoriza 2 noi programe de formare profesională - inițiere și se va autoriza ca furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă;

·        va oferi servicii de ocupare (informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere) unui număr total de 1160 de persoane;

·        va furniza servicii de formare profesională prin implementarea a 40 de stagii de curs, la care vor participa 1050 de tineri;

·        va furniza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri pentru 270 de persoane;

·        va organiza 80 de stagii de ucenicie;

·        va organiza 9 târguri de locuri de muncă, 9 seminarii informative și 2 workshop-uri la nivel regional.

 

                                               ASOCIAȚIA PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA (PTIR)

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România este singura organizaţie patronală care reprezintă la nivel naţional şi european interesele tinerilor întreprinzători cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani şi are în componenţă 8 structuri regionale. Obiectivele PTIR au un caracter social, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial în randul tinerilor, asigurând accesul acestora la cunoştinţele legate de funcţionarea socio-economică a întreprinderilor, elaborând politici destinate tinerilor, în general şi tinerilor antreprenori, în special.

Experienţă specifică în domeniul tineretului şi al ocupării:

 1.   Implicare în elaborarea, aplicarea şi monitorizarea OUG 6/2011 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri
 2.   Lansarea la nivel naţional a conceptului inovativ Incubator de afaceri – StartUp Romania
 3.   Partener oficial al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în implementarea şi desfăşurarea Competiţiei BUSINESS PLAN pentru firmele de exerciţiu
 4.   Organizarea periodică a Clubului Tinerilor Excelenți în Afaceri și a Zilei Tânărului Întreprinzător în cadrul instituţiilor europene
 5.   Organism Intermediar în cadrul rețelei de candidați/bursieri participanți la programe de mobilitate (proiecte Erasmus for Young Entrepreneurs „OPEN EYE”, „GROWING-UP”, „GROWING-UP II”)
 6.   Facilitarea inserției pe piața muncii a studenților printr-o serie de acțiuni de dezvoltare a abilităților personale și manageriale, în scopul îmbunătățirii tranziției acestora de la școală la o viață activă (proiect POSDRU/109/2.1/G/81912 ”Simularea managerială – perspectiva unei cariere de succes”)
 7.   Calificarea/ recalificarea angajaţilor din sectorul alimentaţiei publice în ocupaţiile brutar, cofetarpatiser şi ospatar (proiect POSDRU/108/2.3/G/80705 ”Cursurile de calificare – primul pas spre succes”)
 8.   Implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistenţă şi alte servicii support pentru promovarea şi dezvoltarea culturii şi competenţelor antreprenoriale ale micilor sau viitorilor întreprinzători din mediul rural (proiect POSDRU/83/5.2/S/58176 “Antreprenoriatul non-agricol rural, şansă a dezvoltării sustenabile a zonelor rurale”)
 9.   Membru fondator al Grupului Tehnic de Lucru pentru Tineri din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
 10.   Crearea primei reţele de Ambasadori ai Antreprenoriatului Feminin din Romania, care sprijină femeile din România în crearea propriilor viziuni asupra iniţierii şi administrării unei afaceri (proiect Entrepreneurship and Innovation Programme ”Reţeaua Naţională a Ambasadorilor Antreprenoriatului feminin”)
 11.   Crearea primei rețele de mentori pentru femei antreprenor prin selectarea a 14 întreprinzătoare de succes care acţionează ca mentori pentru 42 de femei antreprenor, cu scopul de a crește rolul femeilor în domeniul afacerilor la nivel național și european (proiect Entrepreneurship and Innovation Programme "Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORnet")
 12.   Stimularea activităţii economice a tinerilor prin implementarea unei campanii de promovare a măsurilor de sprijin în domeniul antreprenorial (proiect MTS „StartUp ROMÂNIA”)
 13.   Dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale ale tinerilor, prin participarea la activități educative non-formale, precum si promovarea culturii de business în rândul acestora (proiect MTS „Antreprenoriatul – viitoarea mea cariera”)
 14.   Creşterea gradului de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, prin stimularea activităţii economice (proiect MTS „Antreprenoriat şi angajabilitate”)
 15.   Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la modul în care funcționeaza sistemul parlamentar în România, prin exersarea mecanismelor parlamentare în conditii reale (proiect Camera Deputaților "Deputat pentru o zi")
 16.   Îmbunătăţirea calităţii sistemului de informare a tinerilor, prin dezvoltarea unei platforme virtuale de dezbateri care asigură o mai bună înţelegere a conceptului de cetăţean european în rândul tinerilor din Romania (proiect Youth in Action "Tineri Cetateni Europeni în Actiune – YouEuroCitizen")
 17.   Dezvoltarea unei metodologii europene comune a educaţiei antreprenoriale non-formale care poate fi aplicată la nivelul incubatoarelor de afaceri (proiect Youth in Action Program "Non-formal business")
 18.   Îmbunătăţirea cooperării în sectorul tinerilor întreprinzatori şi dezvoltarea calităţii sistemelor de sprijin pentru activităţile de tineret (proiect MTS „RENTI”)
 19.   Realizarea unei campanii de conştientizare, educare şi informare a tinerilor întreprinzători din România, printr-o serie de întâlniri tematice în cadrul cărora au fost colectate propunerile şi sugestiile tinerilor cu privire la cadrul legislativ, politicile economice pentru tineri, facilităţile fiscale puse la dispoziţia lor, reglementările administrative (proiect MTS „Antreprenoriatul – Prima Firmă”).

 Rolul PTIR în implementarea proiectului "Garanţii pentru TINEri!":

 •    va coordona activităţile de relaţii publice şi campaniile media la nivel local/regional
 •    va înfiinţa şi gestiona 4 Centre de Garanţie pentru Tineri (în localităţile Bucureşti, Slatina, Galaţi şi Giurgiu)
 •    va oferi servicii de ocupare (informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere) unui număr total de 464 de persoane
 •    va implementa 16 stagii de curs, la care vor participa 420 de tineri
 •    va implementa 32 de stagii de ucenicie
 •    va furniza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri unui număr de 108 persoane
 •    va organiza 4 târguri de locuri de muncă, 4 seminarii informative şi 1 workshop la nivel regional.

 

BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL (BNS)

Blocul Naţional Sindical (înființat în noiembrie 1991) este una dintre cele cinci mari confederaţii sindicale reprezentative din România, având în componenţa sa aproximativ 320.000 de membri de sindicat, lucrători din companii private sau din sectorul public.

BNS este alcătuit din 40 de federaţii profesionale ce reprezintă drepturile și interesele lucrătorilor din ramurile: construcţii de maşini, transporturi, gospodărie comunală, construcţii şi materiale de construcţii, poştă şi telecomunicaţii, servicii tipografice, electronică, electrotehnică, automatizări şi industria de apărare, cultură, energie, industria textilă, sănătate, administraţie publică, agricultură, finanţe-bănci, minerit şi geologie, sport. Din punct de vedere al acoperirii naţionale, BNS are filiale în toate județele țării. Este afiliat la Confederația Europeană a Sindicatelor și la Confederația Internațională a Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European și este membru al Consiliului Economic și Social din România.

 BNS este profund implicat în reglemetarea pieței muncii prin intermediul structurilor de dialog social în care activează. Acesta se implică în rezolvarea problemelor de locuri de muncă, crearea de noi locuri de muncă, reprezentarea interesului lucratorilor dar și inserția profesională a persoanelor fară un loc de muncă sau care provin din rândul grupurilor vulnerabile. Planurile de acțiune strategică îmbină abordarile la nivel macroeconomic cu țintele concrete menite să crească nivelul de trai al membrilor și să protejeze drepturile și libertatile lucrătorilor.

Resurse pentru membrii săBNS oferă o varietate de resurse atât pentru membrii săi cât și pentru cetățeni și alte părți interesate. Acestea includ:

 • Informații. BNS a infiintat propriul sau centru de documentare, care este o sursă majoră de informații cu privire la mișcarea sindicala națională, europeană și internațională, problemele sociale și economice, relațiile de muncă și normele de securitate și sănătate a lucrătorilor, etc.  Aceste resurse sunt disponibile pentru toți membrii.
 • Reprezentanții BNS participă în mod regulat la conferințe, forumuri și ateliere de lucru și mențin contacte regulate cu instituțiile europene, oferind astfel expertiză valoroasa BNS-ului.  Experții BNS au realizat, de asemenea, mai multe publicații pe diverse teme legate de domenii sociale și de muncă, o mulțime de cărți, rapoarte, studii și analize politice care examineaza modelul social european.
 • Training. BNS furnizeaza programe de formare pentru membrii si liderii de sindicat. Aceste programe includ module privind probleme de egalitate, limbi străine, sănătate și siguranța la locul de muncă, management de proiect, etc.
 • Asistență în identificarea de resurse și fonduri pentru proiecte sindicale. BNS a dezvoltat la nivel national o ampla rețea de tineri membri care au fost instruiți în dezvoltarea și gestionarea proiectelor europene, permițând astfel membrilor sai sa aplice pentru proiecte finanțate de UE.
 • Alte servicii. BNS oferă o gamă largă de servicii pentru filialele sale: consiliere juridică sau consiliere pentru reorientarea profesională, formare profesională si sindicala, asistență pentru migranți sau alte categorii defavorizate, reduceri la agenții de turism și în hoteluri, turism, etc.
 • Asistenta tehnica pentru sindicate, în scopul de a pune în aplicare proiecte finanțate din fonduri UE

BNS abordeaza:

 • Probleme la locul de muncă
 • Probleme sociale și economice
 • Probleme de mediu
 • Probleme internaționale
 • Probleme de educație și formare profesională

 BNS și membrii sai actioneaza atât în țară cat și în intreaga lume pentru a sustine drepturile omului și egalitate pentru toți. Toți lucrătorii au dreptul la negociere colectiva pentru salarii și condiții de muncă decente. Prin urmare, o dimensiune socială puternică, concentrata pe interesele lucrătorilor și conditii de munca decente, reprezinta o prioritate-cheie pentru noi. BNS revendica respectarea valorilor sociale fundamentale, precum egalitate, solidaritate și coeziune.

BNS deține o experiență considerabilă în ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri europene sau alte surse având o experiență de peste 15 ani în astfel de activitate. Acesta a gestionat atât proiecte Phare, proiecte finanțate din fonduri structurale dar și proiecte finanțate din surse europene acordate direct de Comisia Europeana. Sunt prezentate mai jos câteva exemple din proiectele implementate: Esthr Pachet integrat de acțiuni pentru promovarea femeii în societatea românească; Consilierea și instruirea șomerilor CIS 2012; Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali; Biroul pentru observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă;  Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea București Ilfov, Catalizatori pentru formare profesională; Caravana Carierei.

Rețeaua de educație și formare profesională BNS

Rolul BNS în implementarea proiectului "Garanţii pentru TINEri!":

 1.   va coordona activităţile de relaţii publice şi campaniile media la nivel local/regional
 2.   va înfiinţa şi gestiona 8 Centre de Garanţie pentru Tineri (în localităţile Bucureşti, Craiova, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brăila, Focșani, Tâtgoviște)
 3.   va oferi servicii de ocupare (informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere) unui număr total de 928 de persoane 
 4.   va implementa 32 stagii de curs, la care vor participa 840 de tineri
 5.   va implementa 64 de stagii de ucenicie
 6.   va furniza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri unui număr de 216 persoane
 7.   va organiza 7 târguri de locuri de muncă, 7 seminarii informative şi 1 workshop la nivel regional.